Sociální pracovník SB (Štětí)

 
Tajemnice Městského úřadu Štětí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Sociální pracovník SB (sociální bydlení).
 
Požadavky na uchazeče:
 • odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • znalost legislativy v oblasti sociálního zabezpečení
 • zvláštní odborná způsobilost v oblasti sociálního zabezpečení výhodou
 • praxe v terénní práci ve vyloučených lokalitách výhodou
 • znalost systému Ginis výhodou
 • řidičské oprávnění skupiny „B“ výhodou
 • organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost práce v kolektivu
 • dobrá znalost práce na PC

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • datum a podpis uchazeče
 • kontaktní spojení

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie)
 • případné další doklady prokazující odbornou znalost a dovednost

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 9. 2017, popřípadě dle dohody. Pracovní smlouva na dobu určitou do 31. 3. 2020, tj. po dobu trvání projektu. Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí, s možností prodloužení na dobu neurčitou. Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte doporučeně na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám tajemníka MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí. Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VŘ – “. Lhůta pro podání přihlášky do 18. 8. 2017 do 13.00 hodin. Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, 18. 8. 2017 do 13.00 hodin.

e-mail: pavla.lipova@steti.cz
web: http://www.steti.cz/content/view/4087/1/