Sociální pracovník OSPOD (Čáslav)

 
Tajemník Městského úřadu Čáslav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice sociální pracovník/sociální pracovnice na oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
 
Požadavky na uchazeče:
 • státní občanství ČR, v případě cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR a znalost jednacího jazyka
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • občanská bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka
 • minimálně ukončené vzdělání sociálního zaměření na VOŠ (DiS.) – dle zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • zvláštní odborná způsobilost dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – na úseku sociálně-právní ochrany dětí – VÝHODOU
 • praxe na úseku sociálně-právní ochraně dětí – VÝHODOU
 • práce na PC (MS Word, MS Excel)
 • řidičské oprávnění (B)
 • komunikativní schopnosti
 • nástup od 01/04/2017, popř. dle dohody

Nabízíme:

 • platové zařazení – dle nařízení vlády č. 564/2006, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění – platová třída 10
 • místo výkonu práce – Město Čáslav
 • pracovní poměr na dobu neurčitou

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 17/03/2017 včetně (rozhodující je datum přijetí na MěÚ Čáslav)

Přihlášky se podávají písemně na adresu: Bc. Jaroslava Lepešková Městský úřad Čáslav Nám. Jana Žižky z Trocnova 1 286 01 Čáslav Obálku označte „Výběrové řízení – sociální pracovník/sociální pracovnice“ a dále označte výrazným písmem NEOTVÍRAT

Přihláška musí obsahovat náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o vzdělání, dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Lepešková, personalistka, tel. 327 300 230, e-mail: lepeskova@meucaslav.cz

e-mail: lepeskova@meucaslav.cz
web: http://www.meucaslav.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah3469_1.pdf&original=2017_VR_www_ospod.pdf