Ředitel / Ředitelka ANIMA (Čáslav)

Rada města Čáslav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele / ředitelky ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.

ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. je zařízení, které prostřednictvím svých služeb pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvávat ve svých domovech i v nepříznivých sociálních situacích a podporuje tak uživatele svých služeb v zachovávání vazeb na své přirozené prostředí, své blízké a přátele.

Zákonné předpoklady: 

 • státní občanství ČR, v případě cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR 
 • dosažení věku 18 let 
 • způsobilost k právním úkonům 
 • bezúhonnost 
 • ovládání jednacího jazyka

Další požadavky: 

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (sociální, pedagogický nebo ekonomický směr výhodou) 
 • organizační schopnosti a zkušenosti doložené praxí ve vedoucí pozici v rozsahu trvání min. 3 let 
 • znalost ekonomiky sociálních služeb 
 • znalost dotační problematiky 
 • orientace v zákonech a právních předpisech vztahujících se k řízení příspěvkové organizace (např. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) 
 • orientace v problematice oborových právních norem (zák. č. 108/2006 Sb., vyhl. 505/2006 Sb. vč. přílohy č. 2), zákon o obecně prospěšných společnostech, zákoník práce
 • schopnost týmové práce a efektivního řízení pracovního kolektivu
 • schopnost analyticky a koncepčně myslet 
 • schopnost samostané práce a atkivního přístupu k řešení problémů 
 • schopnost empatie 
 • výborná znalost práce na PC 
 • řidičský průkaz skupiny B

Výhodou: 

 • zkušenost či znalost v řízení kvality poskytované péče v sociálních službách 
 • zkušenosti v oblasti dotační politiky státu a EU 
 • aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační a podobná činnost

Nabízíme: 

 • místo výkonu práce – ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. 
 • pracovní poměr – na dobu neurčitou (pracovní poměr vzniká jmenováním); 6měsíční zkušební lhůta 
 • úvazek – plný 
 • platové zařazení dle odbornosti a praxe 
 • předpokládaný nástup do zaměstnání – jmenování do funkce k 01.04.2020, popř. dle dohody

Místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášky včetně povinných příloh se doručují (poštou či osobně na podatelnu) na adresu: Bc. Jaroslava Lepešková, Městský úřad Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Obálku označte „Neotvírat – VŘ – ANIMA – ŘED“

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 31.12.2019 včetně (rozhodující je datum doručení na Městský úřad Čáslav)

Přihláška musí obsahovat náležitosti: 

 • jméno, příjmení a titul zájemce, 
 • datum a místo narození zájemce, 
 • státní příslušnost zájemce, 
 • místo trvalého pobytu zájemce, 
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
 • telefonní spojení 
 • e-mailovou adresu 
 • datum a podpis zájemce

Povinné přílohy přihlášky: 

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o vzdělání, dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, 
 • motivační dopis, 
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), 
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřená kopie), 
 • případně prosté kopie dokladů o získání odborných odborných kurzů nebo jiného doplňkového vzdělávání, 
 • tzv. lustrační osvědčení (nebo doklad o podání žádosti o vystavení lustračního osvědčení) a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. (neprokazují osoby narozené po 01.12.1971) 
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti (§ 304 zákoníku práce), 
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení na: www.meucaslav.cz – úřední deska – pracovní příležitost) 
 • koncepci provozu ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. se zaměřením na nabídku služeb a ekonomiku provozu

Kontaktní osoba:

Administrace VŘ: Bc. Jaroslava Lepešková, personální – tel. 327 300 230, e-mail: lepeskova@meucaslav.cz

Bližší informace o pracovním místě: Ing. Martin Ronovský, DiS., tajemník MěÚ Čáslav – tel. 327 300 204, e-mail: ronovsky@meucaslav.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí na výběrovém řízení vznikly.

V Čáslavi dne 04.11.2019

JUDr. Vlastislav Málek v.r.

Starosta města Čáslav

e-mail: lepeskova@meucaslav.cz
web: http://www.meucaslav.cz/vismo/osnova.asp?id_org=1834&id_osnovy=4969&n=pracovni%2Dprilezitosti&p1=4969