Ředitel/ředitelka domova seniorů (Hlinsko)

 
Rada města Hlinska vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko.
 
Požadavky na uchazeče:
 • Minimálně středoškolské vzdělání (vysokoškolské vzdělání výhodou)
 • Znalost právních předpisů v oblasti sociálních služeb (zejména zákon č. 108/2006 Sb.) včetně základních znalostí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Znalost problematiky příspěvkových organizací, základní přehled o ekonomických zása­dách řízení příspěvkové organizace (včetně orientace v oblastech dotační politiky státu)
 • Zkušenosti z oblasti managementu a řízení lidských zdrojů, zkušenosti s vedením počet­něj­šího týmu
 • Splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb.
 •  Znalost práce s PC (MS Windows, MS Office)
 •  Občanská a morální bezúhonnost
Očekáváme:
 • vysoké pracovní nasazení
 • smysl pro týmovou práci
 • dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti
 • samostatnost, flexibilitu, rozhodnost, odpovědnost
Výhodou při výběrovém řízení jsou:
 • praxe v oblasti sociálních služeb
 • zkušenosti s řízením organizace sociální péče
 • zkušenosti s projekty – získávání finančních prostředků z fondů a grantů
 • jazykové znalosti
Nabízíme:
 
Platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje.
 
Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trva­lého pobytu
 • kontaktní telefon a e-mail
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu
 • datum a podpis uchazeče. 
Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:
 • návrh koncepce řízení a rozvoje Domova seniorů Drachtinka v českém jazyce (v rozsahu max. 3 stran formátu A4)
 • strukturovaný životopis obsahující údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstná­ních a o odborných znalostech a dovednostech
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele organizace ne starší 2 měsíců
 • osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších před­pisů.
 
Předpokládaný termín nástupu: 14. 9. 2015 (příp. dle dohody)
 
Lhůta pro podání přihlášky: 25. 8. 2015 do 13:00 hodin
 
Způsob podání přihlášky: písemně v obálce označené „Výběrové řízení – ředitel DsD“ na adresu: Městský úřad Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 23 Hlinsko
 
Při podání přihlášky prostřednictvím pošty se za datum doručení přihlášky považuje datum uvedené na podacím razítku pošty.
 
Další informace podá: Mgr. Marta Nováková, tajemnice MÚ, tel. 469 315 324.
 
Oznámení o výběrovém řízení na obsazení této pracovní pozice je k dispozici také na interneto­vých stránkách města Hlinsko na adrese www.hlinsko.cz v sekci úřední deska.

e-mail: pospisilova@hlinsko.cz
web: