Ředitel / Ředitelka (Praha)

Rada VÚPSV, v. v. i., ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, podle ustanovení § 18 odst. 2, písm. h) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel / ředitelka Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

Požadujeme:

 • ukončené VŠ vzdělání doktorského stupně v oblasti společenských věd
 • minimálně 5 let praxe ve vedoucí řídicí funkci
 • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti
 • zkušenosti s vědecko-výzkumnou činností v sociální oblasti
 • dobrá znalost českého jazyka
 • aktivní znalost anglického jazyka, znalosti dalšího světového jazyka výhodou
 • osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., pokud je kandidát státním občanem ČR narozeným před 1. prosincem 1971
 • splnění podmínek podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

Platové podmínky: podle § 113 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Nástup do pracovního poměru: dohodou

Místo pracoviště: Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Požadavky na obsah přihlášky:

 • návrh koncepce řízení veřejné výzkumné instituce a směřování její činnosti včetně budoucího rozvoje v rozsahu max. 10 normostran
 • strukturovaný profesní životopis
 • přehled publikační a tvůrčí činnosti od r. 2011 včetně
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z trestního rejstříku
 • čestné prohlášení o tom, že v posledních třech letech nebyla uchazeči/ce uložena sankce podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem činnosti veřejné výzkumné instituce
 • ověřená kopie osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. nebo ověřená kopie o podání žádosti o vydání tohoto osvědčení.

Aktivní znalost anglického jazyka uchazeč prokáže přehledem publikační a tvůrčí činnosti od r. 2011 do současnosti nebo certifikátem minimální úrovně B2, popř. bude znalost anglického jazyka ověřena v rámci výběrového pohovoru – část bude vedena v anglickém jazyce.


Přihláška do výběrového řízení s požadovanými dokumenty musí být doručena v listinné podobě nejpozději do 21. září 2020 na adresu: 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7

Obálku označte slovy “Výběrové řízení – neotvírat”.

e-mail:
web: