Sociální pracovník – veřejný opatrovník (Praha)

 
Úřad městské části Praha 13 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník – veřejný opatrovník v odboru sociální péče (úředník/úřednice).
 
Sjednaný druh práce:
 • sociální práce a výkon veřejného opatrovnictví
 • zajišťování odborných a specializovaných agend veřejného opatrovníka v odboru sociální péče Městské části Praha 13
 • s místem výkonu práce Praha
 • v platové třídě 11 dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, katalogu prací NV č. 399/2017 Sb. v platném znění a NV č. 263/2018 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění

Požadavky na uchazeče:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Další požadavky:

 • požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání humanitního zaměření (obory zaměřené na sociální práci v souladu s ust. § 110 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění) další dovednosti, schopnosti
 • zkouška odborné způsobilosti na úseku veřejného opatrovnictví výhodou
 • praxe v obdobné pozici výhodou
 • zkušenosti z oblasti státní správy a samosprávy výhodou
 • schopnost jednat s lidmi, empatie
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • komunikativnost
 • ochota dále se vzdělávat
 • schopnost týmové práce
 • časová flexibilita, spolehlivost

Benefity:

 • stravenky
 • příspěvek na penzijní pojištění
 • 6 dní pracovního volna při krátkodobých zdrav. potížích (tzv. sick days)
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • stabilita zaměstnání

Náležitosti přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • telefonický kontakt
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních
 • originál (případně originálně úředně ověřenou kopii) výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • originálně úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 19. 4. 2019 na adresu: Úřad městské části Praha 13 odbor–kancelář tajemníka Ing. Jaroslav Mareš Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha 5 obálku označit slovy: „Výběrové řízení – OSP sociální pracovník-veřejný opatrovník“ Kontakt: Telefon 235 011 236 (p. Moravcová) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

e-mail: moravcovaj@p13.mepnet.cz
web: https://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-odbor-socialni-pece-soc-pracovnik-verejny-opatrovnik.html