Terénní sociální pracovník (Frýdek-Místek)

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo sociálního pracovníka oddělení sociálního poradenství pro mládež odboru sociální péče Magistrátu města Frýdku-Místku (Radniční 1148, 738 22, Frýdek-Místek).

Druh práce: terénní sociální pracovník
Místo výkonu práce: město Frýdek-Místek
Platová třída: 10 /platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády ČR
Předpokládaný nástup: únor 2014
Pracovní poměr: doba určitá do 30.06.2015 (k realizaci projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany  dětí Magistrátu města Frýdku-Místku)


Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, případně vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální práci    
2. obecné předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3. občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
4. časová flexibilita, komunikativnost, kreativnost, schopnost týmové práce
5. znalost: 
– zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
– zákona. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník – paragrafy, které se vztahují k  rodině
– zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
6. uživatelská znalost práce s PC
7. řidičský průkaz B a aktivní řízení motorového vozidla
 
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
 
K přihlášce je nutno doložit mj. tyto doklady:
– životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
– motivační dopis
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Zaslané materiály budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte  v zalepené  obálce s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ a s uvedením adresy podavatele  do  17.01.2014 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor  sociální péče
Palackého 115
738 22  Frýdek-Místek    

V přihlášce uveďte i číslo telefonu nebo e-mailovou adresu, abychom Vás mohli aktuálně informovat o přesném datu a hodině výběrového řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit  toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

e-mail:
web: