Vedoucí sociální pracovník (Brno)

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, výběrové řízení na pozici: výkon práce vedoucího sociálního pracovníka poskytovatele sociálních služeb na odboru pečovatelské služby – vedoucího oddělení platová třída 10.

Nástup nejlépe od 9. 3. 2020 (případně dle domluvy), pracovní poměr na dobu neurčitou, úvazek 40 hod./týden. Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR, 
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena), 
 • dobrá znalost českého jazyka,
 • splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy–např. vyhláškou 512/2002 Sb. (doloží se kopií dokladu o složení zkoušek zvláštní odborné způsobilosti nebo je třeba zkoušku složit do 18 měsíců od počátku pracovního poměru), 
 • plná svéprávnost, 
 • zdravotní způsobilost (doloží se osvědčením lékaře pracovnělékařské péče před nástupem do zaměstnání)

Požadavky: 

 • vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální oblast dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, 
 • velmi dobrá znalost práce na PC – MS Office (Word, Excel, Outlook), 
 • dobré komunikační schopnosti, pozitivní vztah k sociální práci, 
 • samostatnost, schopnost týmové práce, spolehlivost, časová flexibilita, 
 • ochota k celoživotnímu vzdělávání, odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.

Dále je výhodou praxe ve veřejné správě na obdobné pozici, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociální péče, znalost zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a souvisejících předpisů s použitím v praxi.

Náležitosti písemné přihlášky: 

 • jméno, příjmení a titul uchazeče, 
 • datum a místo narození uchazeče, 
 • státní příslušnost uchazeče, 
 • místo trvalého pobytu uchazeče, 
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, 
 • datum a podpis uchazeče.

Povinné přílohy k přihlášce: 

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami.

Adresa pro příjem přihlášek: 

Úřad městské části Brno-Bystrc
nám. 28.dubna 60
635 00 Brno

Termín pro přihlášení do 28. 2. 2020 (datum odeslání na obálce, případně razítko podatelny při osobním doručení).

e-mail: v.pluskalova@seznam.cz
web: http://www.bystrc.cz/voln%C3%A1-m%C3%ADsta.html