Sociální pracovník (Brno)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku městské části Brno-Bystrc.

Výkon práce sociálního pracovníka – platová třída 10.

Nástup nejlépe od 1.1.2020,- případně dle domluvy, pracovní poměr na dobu neurčitou, úvazek 40 hod./týden. Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/217 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena),
 • dobrá znalost českého jazyka,
 • splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy – např. vyhl. 512/2002 Sb. (doloží se kopií dokladu o složení zkoušek zvláštní odborné způsobilosti nebo je třeba zkoušku složit do 18 měsíců od počátku pracovního poměru),
 • plná svéprávnost,
 • zdravotní způsobilost (doloží se osvědčením lékaře pracovnělékařské péče před nástupem do zaměstnání)

Ostatní požadavky:

 • vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální oblast dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
  velmi dobrá znalost práce na PC – MS Office (Word, Excel, Outlok),
  dobré komunikační schopnosti, pozitivní vztah k sociální práci,
  samostatnost, schopnost týmové práce, spolehlivost, časová flexibilita,
  ochota k celoživotnímu vzdělávání, odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.
  Dále je výhodou praxe ve veřejné správě na obdobné pozici, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociální péče, znalost zákona číslo 10/2006 Sb. o sociálních službách a souvisejících předpisů s použitím v praxi

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
 • státního příslušníka,
 • datum a podpis uchazeče.

Povinné přílohy k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami.

Adresa pro příjem přihlášek:

Úřad městské části Brno-Bystrc, nám. 28.dubna 60, 635 00 Brno

e-mail:
web: http://www.bystrc.cz/images/Uredni-deska/Prosinec_2019/05/%C3%9AM%C4%8C_Brno-Bystrc_OPS_soc_slu%C5%BEby_10.pdf