Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky (Ostrava)

Rada města Ostravy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitelky/ředitele právnické osoby Domova Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883

 Požadované předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • minimálně 3 roky praxe v pozici vedoucího zaměstnance
 • manažerské a organizační schopnosti, empatie, diplomatické vystupování
 • flexibilita, odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení
 • orientace v sociální oblasti a problematice transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb
 • znalost právních předpisů týkajících se činnosti příspěvkových organizací zřizovanými územně samosprávnými celky a souvisejících ekonomických a právních norem
 • vysoká úroveň vyjadřovacích schopností v mluveném i písemném projevu
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností a médii
 • bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Výhodou je praxe uchazeče ve vedení organizace poskytující registrovanou pobytovou sociální službu a vzdělání v oboru sociální práce.

Obsah přihlášky do výběrového řízení:

Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení “ŘEDITELKA/ŘEDITEL DS”
 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu (příp. korespondenční adresu)
 • číslo telefonu
 • e-mailovou adresu
 • datum a vlastnoruční podpis

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopisu apod.

Přílohy – doklady, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadním zaměstnání a praxi, odborných znalostech a dovednostech, včetně vlastnoručního podpisu
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) — originál nebo ověřenou kopii
 • osvědčení (nebo doklad o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., – netýká se uchazečů narozených po 1.12.1971
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení a jejich poskytnutí členům výběrové komise a osobám, které se podílejí na výběrovém řízení
 • souhlas se zveřejněním strukturovaného životopisu a souhlas se zveřejněním předloženého návrhu koncepce práce v případě, že kandidát bude jmenován do funkce ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Domova Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace
 • písemně zpracovaný návrh koncepce práce v Domově Slunečnice Ostrava, příspěvkové organizaci, na období následujících 5 let, který bude obsahovat:
 • základní SWOT analýzu organizace
 • vize a poslání Domova Slunečnice Ostrava
 • strategické cíle a návrh konkrétních opatření směřujících k jejich naplnění
 • návrh možností vícezdrojového financování
 • zhodnocení personálního stavu a potřeb zařízení, návrh optimální organizační struktury a priorit pro řízení lidských zdrojů/personální politiky
 • rámcový návrh/principy komunikační strategie

Koncepce práce bude zpracována v rozsahu max. 10 normostran A4 strojopisu. Koncepce práce a strukturovaný profesní životopis budou předloženy v písemné a elektronické podobě (zaslání ve stejném termínu jako listinné dokumenty na adresu: zzivcak@ostrava.cz).

Doplňující informace:

 • předpokládaný nástup do funkce: dle dohody, nejpozději 1. 9. 2023
 • platové podmínky dle účinných právních předpisů – 13. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Lhůta pro podání přihlášek, včetně všech příloh: 31.3.2023 do 12:00 hodin.

Přihlášku spolu s přílohami lze zaslat poštou nebo osobně doručit na podatelnu Magistrátu města Ostravy v uzavřené obálce s označením „NEOTVÍRAT – ŘEDITELKA/ŘEDITEL DS” a uvedením jména, příjmení a adresy uchazeče jakožto odesílatele.

Přihláška bude považována za řádně doručenou ve stanovené lhůtě, pokud bude doručena se všemi přílohami nejpozději v poslední den lhůty uvedeným způsobem na adresu: Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

Bližší informace o výběrovém řízení podá Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy, e-mail: zzivcak@ostrava.cz, mobil: 737 225 294. Informace o organizaci jsou zveřejněny na webových stránkách zařízení https://domovslunecnice.ostrava.cz/

Uchazeči mohou být na základě zaslaných podkladů pozváni k osobnímu pohovoru, jehož součástí bude i psychologická diagnostika.

O vypsání výběrového řízení rozhodla Rada města Ostravy dne 7.2.2023 svým usnesením č. 00772/RM2226/15.