Inovativní přístupy ke snižování rizik v prostředí nočního života a zábavy

Pod pojmem terénní práce v prostředí zábavy si běžně člověk znalý obdobných služeb nejspíše představí pracovníky, jak se v klubu baví s návštěvníky o nástrahách nočního života, případně jak pečují o osoby, které to přehnaly ať už s alkoholem nebo jinými látkami. Potenciální oblast působení je však mnohem širší, než se může na první pohled zdát. Hlavní rizika, na které se program Hard & Smart Společnosti Podané ruce zaměřuje, jsou užívání jak legálních, tak nelegálních látek, rizikový sex, ochrana sluchu a zdraví obecně, bezpečný návrat z akce domů aj.

Tyto rizikové faktory se velmi prolínají a je mnoho možností a způsobů, jak je přímo na místě ovlivňovat. Ve stručnosti zmíním například informování návštěvníků o výše uvedených rizicích a související poradenství, možnost odpočinku a občerstvení zdarma, pomoc při krizových situacích, distribuce materiálů snižujících rizika (špunty do uší, kondomy, materiály k bezpečnější aplikaci látek aj.), měření alkoholu v krvi, měření tlaku, monitoring klubu a další. Co ale na první pohled není tolik viditelné, ale přesto to má zásadní význam v kontextu bezpečí a komfortu lidí v prostředí nočního života, je spolupráce s majiteli klubů, promotéry a pořadateli festivalů. Na tuto oblast naší práce bych se chtěl v následujícím textu zaměřit.

Základní forma působení na konkrétní osoby zodpovídající za danou akci je vůbec to, že umožní realizaci našeho stánku nebo zóny v jeho prostorách. Naše služby nejsou zcela zdarma a kromě financí, které pokrývají pouze zlomek výdajů programu, představují pro klub/pořadatele agendu navíc a často i ztrátu určitého prostoru, který by jinak mohl být využit pro komerční účely. Je tedy velmi osvícené, když tito lidé přemýšlí směrem k bezpečí a péči o své návštěvníky a jsou ochotni něco investovat. Co jim to přinese?

Kromě prevence a případného profesionálního řešení nebezpečných situací (za které bývají kluby někdy obviňovány a popotahovány), může podnik spolupráci využít jako jistou formu reklamy a dává tím jak navenek, tak přímo lidem na party najevo, že mu záleží na bezpečí návštěvníků a je ochoten pro to něco bezplatně udělat. Tento postup bývá návštěvníky velmi kladně hodnocen a nejsou na něco takového většinou zvyklí. Na druhou stranu, na spolupráci s námi může být nahlíženo i jako na stigmatizaci podniku/akce, jakožto místa, kde se užívají psychoaktivní látky nebo dochází k něčemu nebezpečnému mimo normu. 

Osoby vyskytující se v klubu lze v tomto kontextu rozdělit na návštěvníky, personál a majitele/promotéry/účinkující. Učit samotné návštěvníky, jak na party pečovat o sebe i přátele je primárně součástí přímých intervencí ze strany pracovníků. S personálem – barmany, security službou či šatnáři pak probíhá školení a edukace v rámci sledovaných rizikových faktorů. Význam těchto rolí je obrovský a většinou jsou oni ti první u rizikových situací, a především ti, co je mohou správným vyhodnocením a reakcí odvrátit nebo minimalizovat jejich dopady. První, s kým člověk přijde při vstupu do klubu do kontaktu, bývá obvykle někdo ze security služby. Tato osoba se může pohybovat na škále začínající někým, kdo si přišel potrénovat thaibox, až po profesionála, který je k lidem vlídný, klidný a nápomocný, dokáže řešit a předcházet konflikty bez použití násilí a naráz je autorita, se kterou není radno vyvolávat spory. Druhá z variant je cílem našeho školení a věříme, že i cílem většiny klubů atd. Kromě příjemnější atmosféry může být výsledný rozdíl mezi takovými osobami a jejich přístupem i ten, že jeden předávkovanou/opilou osobu vyhodí s fyzickým varování před podnik a druhý se o ni postará, zavolá sanitku a dohlídne na celou událost. Barmani zase mohou při své práci účinně monitorovat stav jednotlivých návštěvníků, v případě silné opilosti/intoxikace nabízet vodu, volat taxi nebo odkazovat či doprovodit do naší zóny (v ideálním případě probíhá funkční kooperace mezi pracovníky H&S a personálem). Podobně mohou obě skupiny zasáhnout i v případě sexuálního obtěžování a jiných témat.

Je nám jasné, že dopad takových školení je limitovaný, primární vliv zde má majitel klubu/pořadatel festivalu a jeho personální politika a přístup. Proto je spolupráce a komunikace s ním stěžejním faktorem a následně může docházet ke změnám v samotném systému. V ideálním případě funguje tato osoba nejen jako realizátor, ale potažmo i propagátor toho, že podobný servis patří do moderního klubu. Takový podnik pak v případě zájmu a po splnění 8/10 bodů (mezi které patří například zmíněná školení, instalace automatů na špunty a kondomy, bezpečná šatna a toalety, cenově vyrovnaný nebo levnější nealkoholický nápoj v nabídce, intervence programu H&S aj.) obdrží certifikát naší služby, který bývá průběžně obnovován.

Společně s majiteli klubů a pořadateli akcí a festivalů tu dále mohou sehrát významnou pozitivní roli i samotní interpreti a vystupující. Ti mohou být pro mnohé návštěvníky jistou autoritou a vzorem a jejich podpora projektu už od „pouhého“ lajku FB profilu přes šíření povědomí o nás až po uspořádání benefiční akce stojí za snahu o spolupráci a nese své ovoce.

Kromě zmíněných způsobů, jak dosáhnout bezpečnějšího prostředí noční zábavy, nelze opomenout i platformu o stupeň výš nad vším zmíněným, a to sice ovlivňování související politiky. Co nejvyšší míra bezpečí v podnicích a klubech by měla být v zájmu každého města, jak s ohledem na místní obyvatele, tak turisty, kteří se do lokality přišli bavit a utrácet finance.

Jiří Klíma,
pracovník programu Terénní programy Společnosti Podané ruce