Inovativní voucherový systém na podporu zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Ulehčení možnosti uplatnění znevýhodněných skupin obyvatel na trh práce přináší nadační fond Innofund. O jeho založení se zasloužila organizace Centrum pro komunitní práci Severní Morava věnující se podpoře sociálních inovací a začleňování osob z různých cílových skupin na trh práce.

Innofund nadační fond byl založen v roce 2021 s cílem přispět ke zmírnění dopadů strukturální nezaměstnanosti. Vznikl z iniciativy a spolupráce se zahraničními partnery v rámci projektu Interreg Central Europe – SIV (Social Impact Vouchers). Tohoto inovativního projektu se účastní 11 partnerů v 8 zemích střední Evropy, kteří ve své spolupráci těží z transferu inovací, znalostí a zkušeností jednotlivých zemí podporujících integraci znevýhodněných osob.

Hlavní myšlenkou Innofund nadačního fondu je nacházet alternativy a nové cesty pro řešení nezaměstnanosti a také zajištění systémového a udržitelného financování pozitivních změn. Zakládajícími členy jsou odborníci, kteří podporují inovace a mají dlouholeté zkušenosti s podporou uplatnění nezaměstnaných osob na trhu práce.

Innofund nadační fond si klade za cíl zmírňování nezaměstnanosti cílových skupin osob (zejména znevýhodněných skupin obyvatel) formou podpory zahájení jejich podnikání nebo uplatnění na trhu práce a zaváděním sociálních inovací. Hlavním předmětem jeho činnosti je přijímání darů od privátních a veřejných dárců a vyplácení příspěvků beneficientům formou peněžních poukázek. A dále osvětová a vzdělávací činnost a poradenství včetně pořádání akcí zaměřených na podporu sociálních inovací.

Jak to probíhá v praxi

Innofund nadační fond podporuje osoby, které chtějí začít podnikat, najít si práci nebo změnit svou situaci na trhu práce. Spolupracuje však také se zaměstnavateli a realizátory projektů podporujících tvorbu pracovních míst či rozvoj.

Žadateli o podporu tak mohou být osoby, které potřebují pomoc při uplatnění na trhu práce, ale i osoby a organizace, které poskytují pomoc při uplatnění na trhu práce, jako např. zaměstnavatelé a další subjekty, které zavádí sociální inovace v oblasti vytváření pracovních míst a podpoře při zahájení podnikání.

V současnosti probíhá pilotní výzva na Mini voucher programme, který je financován prostřednictvím nadačního fondu. Mini voucher programme je zaměřen na podporu integrace znevýhodněných osob formou jejich podpory pro zahájení podnikání, dále na podporu vytváření udržitelných pracovních míst u spolupracujících zaměstnavatelů po dobu 3–6 měsíců a zároveň je zaměřen na přípravu uchazečů o práci jejich zvyšováním kvalifikace či odborným poradenstvím, včetně realizace inovativních akcí. Tato pilotní akce potrvá až do konce realizace projektu SIV.

Pracuj–podnikej

V rámci integrace principů projektu SIV byl také vytvořen voucherový systém, který je distribuován prostřednictvím webové aplikace Pracuj-podnikej.cz. Tento systém je zaměřen na podporu nezaměstnaných osob, zájemců o změnu zaměstnání a začínající podnikatele, ale také na spolupráci se zaměstnavateli a realizátory projektů zaměřených podporující vytváření pracovních míst či podporující rozvoj podnikání.

Tento inovativní systém distribuce voucherů má významný sociální dopad pro integraci nezaměstnaných osob a na otevřený trh práce. Systém voucherů velmi jednoduchým způsobem propojuje společnosti hledající zaměstnance a znevýhodněné osoby hledající zaměstnání.

Bezplatné, jednoduché vouchery na zaměstnání umožňují zaměstnavatelům, zájemcům a uchazečům o zaměstnání vzájemné poznávání se a testování po dobu 6–12 měsíců s cílem trvalého zaměstnání.

Námi uplatňovaný přístup voucherů je také zaměřen na podporu sebe-zaměstnávání formou rozvoje vlastního podnikání. Vouchery tak umožňují testovat si své podnikání prostřednictvím implementace metody BEC – podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev, která funguje jako netradiční podnikatelský inkubátor, v němž mají začínající podnikatelé možnost otestovat svůj podnikatelský nápad za podpory odborníků a při zajištění mzdy na 6–12 měsíců. Z tohoto důvodu jsou účastníci BEC také nazýváni „placenými podnikateli“. Metodu lze rozdělit do tří fází: vzdělávání, podporované podnikání a samotné podnikání. Po celou dobu je účastníkům poskytováno individuální a skupinové poradenství.

Jak funguje voucherový systém

Voucherový systém zahrnuje 5 sekcí. První sekce Pracuj nabízí nezaměstnaným prostřednictvím voucheru možnost získání zaměstnání s měsíčním příspěvkem až 18 000 Kč s cílem trvalého uplatnění u zaměstnavatele.

Druhá sekce Podnikej umožňuje prostřednictvím voucheru testovat si podnikání implementací metody BEC. Podnikání na zkoušku je přístup k ověření v praxi, zda prodej produktů či služeb uspěje na trhu, a to při garanci měsíčního příjmu pro tzv. placené podnikatele až ve výši 13 400 Kč.

Třetí sekce Zaměstnej propojuje společnosti hledající zaměstnance a znevýhodněné osoby hledající zaměstnání. Vouchery umožňují vytvoření pracovních míst na dobu 6–12 měsíců.

Čtvrtá sekce Spolupracuj se zaměřuje na integraci, propagaci a urychlení náboru nových klientů u spolupracujících organizací, realizátorů projektů a agentur práce. Umožňuje tak zveřejnění všech projektů podporujících vytváření pracovních míst či začínající podnikatele. Propojuje tímto nejen zaměstnavatele, ale i neziskové organizace a další subjekty trhu práce.

Pátá sekce SIF Social Impact Fund je určena k trvale udržitelnému zajištění financování voucherového systému prostřednictvím soukromého kapitálu, crowdfundingu a veřejných financí.

Spolupráce v mezinárodních projektech jako je Interreg Central Europe – SIV (Social Impact Vouchers) významně přispívá ke zmírnění závažných dopadů strukturální nezaměstnanosti a poskytuje znevýhodněným lidem potřebné dovednosti k nalezení nového zaměstnání. Díky těmto iniciativám přinášíme i do České republiky ucelený systém voucherů a pomáháme tak lidem s uplatněním na trhu práce.

Ivo Škrabal,
ředitel místního zastoupení, Centrum pro komunitní práci Severní Morava