Pedagogové ze škol v ASVSP odsoudili obsah článku o souvislostech narození člověka s postižením

(ČR, 11.6.2014) V Časopise zdravotnického práva a bioetiky (14, 2014, 1), který vydává jeden z ústavů AV, se na str. 48–54 objevil článek týkající se etických problémů souvisejících s narozením člověka s postižením. Článek vyvolal negativní reakce pro zanedbání publikační etiky ze strany autora a patrně i náležitých redakčních procesů ze strany časopisu. Tuto otázku zde ponecháváme stranou. Za nutné ovšem považujeme vyjádřit se alespoň stručně k obsahu článku, neboť se týká etických souvislostí práce s člověkem z jedné z cílových skupin klientů sociální péče a sociální práce; autor je navíc významným protagonistou jednoho z našich univerzitních pracovišť sociální práce.

Jsme přesvědčeni, že:

  • v kontextu současné sociální práce ani v kontextu jiném není přípustné užívat termín „zrůda“ pro lidské bytosti narozené s postižením;
  • diskusi o zabití již narozených dětí (byť s významným postižením) je třeba chápat jako diskusi o vraždě;
  • řešení spočívající v povinném ukončení těhotenství  bez ohledu na délku jeho trvání, sledující prioritu zájmu společnosti na zdravé populaci, je eticky těžko ospravedlnitelné;
  • rozhodování lékaře u porodu „zásadně bez vyjádření matky či rodičů“ s ohledem na možný vznik traumatu u těchto osob odporuje konsenzu našeho oboru, kde klademe důraz na možnost vyjádření se všech zúčastněných.

Rozborem textu a jeho argumentace se v tuto chvíli nezabýváme, jde nám o vyjádření zásadního stanoviska k etickým souvislostem narození jedince s postižením z perspektivy etiky sociální práce.

Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. (FSS MU)
Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D. (ZSF JU)
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, BD. MA. (Jabok, ETF UK)
Mgr. Jakub Jinek, Ph.D. (FF UK)
Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. (TF JU)
Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JU)
PhDr. Roman Míčka, Th.D. (TF JU)
PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. (FSS MU, Caritas)
Mgr. Martina Pavelková (TF JU)
Doc. Dr. phil. Jakub Sirovátka (TF JU, ETF UK)
Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. (ZSF JU)
PhDr. Vojtěch Šimek (TF JU)
Doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (TF JU)
PhDr. Jan Vitoň, Ph.D. (ZSF JU)
Mgr. Jan Vybíral (EA Brno)
Mgr. Helena Wernischová (EA Praha)

Autoři stanoviska jsou vyučujícími předmětů v oboru etiky škol ASVSP.