Ilustrační obrázek k článku Přístup vlády ohrožuje pěstounskou péči i děti vyžadující okamžitou pomoc

Přístup vlády ohrožuje pěstounskou péči i děti vyžadující okamžitou pomoc

  • Zatímco u sociálních služeb vláda zajistila dodatečné financování, u služeb pro pěstounské rodiny a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) s navýšením nepočítá.
  • První zařízení již ukončují činnost kvůli nedostatku finančních prostředků.
  • Organizace sdružené v Asociaci Dítě a Rodina vyzývají k urychlené nápravě. Při stávajícím stavu hrozí ukončování pěstounské péče a ubývání krizových služeb pro děti v nouzi, které se ocitly bez péče rodičů.

Praha, 21. září 2022 – Asociace Dítě a Rodina, největší sdružení svého druhu v České republice, zahrnující 77 organizací věnujících se péči o ohrožené děti, zaslala vládě ČR otevřený dopis, v němž vyzývá k valorizaci státního příspěvku na výkon pěstounské péče a státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Stávající podoba Návrhu nařízení vlády o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, který má vstoupit v platnost 1. 10. 2022, s jejich navýšením nepočítá.

Těchto typů služeb sociálně-právní ochrany dětí se netýká chystané dofinancování sociálních služeb.

Zůstávají tak jediné, kterým v tomto roce nebudou pokryty zvýšené provozní náklady.

„U příspěvku na výkon pěstounské péče došlo za celou dobu jeho existence od roku 2013 k navýšení o pouhých 12,5 %, přičemž míra inflace za stejnou dobu dosáhla 35 %. Všechny možnosti úspor již byly vyčerpány. Za této situace nemůžeme poskytovat pěstounským rodinám péči, kterou potřebují, zejména dětem, které jsou nejvíce traumatizované a do budoucna nejvíce ohrožené,“ popisuje David Svoboda, předseda Asociace Dítě a Rodina.

„Příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl od počátku nastaven ve zcela nevyhovující výši. V minulém roce sice došlo k částečnému zlepšení situace, přesto nejsme schopni ufinancovat provoz zařízení a byli jsme nuceni jeho činnost v tomto roce ukončit,“ varuje Miroslava Flemrová, ředitelka organizace Dům tří přání, která se věnuje pomoci dětem a rodinám v náročných životních situacích.

„Přitom i pro oba příspěvky platí argumenty, které jsou uváděny v důvodové zprávě k navyšovaným příspěvkům, zejména vysoká inflace v roce 2022. I tyto organizace musí svítit, topit, pracovníci ZDVOP musí poskytnout dětem stravu i ošacení, sociální pracovníci doprovázejících organizací musí dojíždět do pěstounských rodin, aby reagovali na jejich potřeby, rostou ceny vzdělávání i dalších služeb, kterou jsou organizace povinny zajistit pěstounům,“ doplňuje Anna Krbcová, tajemnice Asociace Dítě a Rodina.

Na neodpovídající výši příspěvku na výkon pěstounské péče upozorňuje i analýza Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče z února 2021, tj. z doby před inflací, která uvádí částku kolem 5 900 Kč, oproti současným 4 500 Kč na rodinu na měsíc.

Že je sociálně-právní ochrana dětí dlouhodobě opomíjenou oblastí, dokládá i fakt, že státní rozpočet na sociální služby se mezi lety 2013 a 2022 více než ztrojnásobil (6,5 mld. Kč v 2013 vs. 23,6 mld. Kč bez mimořádné dotace v 2022). Rovněž téměř dvojnásobné tarifní navýšení platů a mezd pracovníků v sociálních službách se netýká zaměstnanců v sociálně-právní ochraně dětí.

Činností doprovázejících organizací i poskytováním krizových služeb ZDVOP přitom dochází k významné úspoře státních výdajů, které by musely být vynaloženy v případě umístění dítěte do dlouhodobé ústavní péče (pěstounská péče 20 805 Kč, ZDVOP 25 849 Kč versus ústavní péče 59 409 Kč na dítě za měsíc; zdroj Macela, Výdaje veřejných rozpočtů v oblasti péče o ohrožené děti, 2022).

Je tedy v zájmu péče o ohrožené děti i v zájmu státního rozpočtu tyto služby udržet a podporovat, nikoli finančně znevýhodňovat.

„Ještě v létě nás zástupci ministerstva práce a sociálních věcí ujišťovali, že tyto dva příspěvky budou navýšené. Je smutné, že pan ministr a vláda se nakonec rozhodli jinak, a ještě smutnější, že se to týká dětí, které se nikoli svojí vinou ocitly bez péče rodičů,“ doplňuje Anna Krbcová, tajemnice Asociace Dítě a Rodina.

Odborníci z oblasti péče o ohrožené děti proto požadují, aby vláda svůj postoj přehodnotila a prostředky valorizovala, a to minimálně o 20 %.

„Náročná doba, jaké nyní čelíme, vyžaduje efektivní a cílené vynakládání finančních prostředků, a to v první řadě do prevence, aby se předešlo krizovým scénářům. Navrhované navýšení je podmínkou toho, aby systém péče o ohrožené děti i nadále plnil svoji úlohu a předcházel rozpadu rodin a nadměrnému, zbytečnému a traumatizujícímu umisťování dětí do ústavních zařízení,“ doplňuje David Svoboda.

Převzato z: https://ditearodina.cz/p/tz-ohrozeni-pestouni-a-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc/