V čom bola inšpiratívna VIII. doktorandská konferencia?

Dňa 22. septembra 2017 sa na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove zastrešenej Inštitútom edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, Centrom pre edukáciu a výskum seniorov FF PU a Slovenskou sociologickou spoločnosťou východoslovenskou pobočkou pri Slovenskej akadémii vied uskutočnila Vedecká konferencia pod názvom Aktuálne oblasti spoločenskovedného výskumu.

Cieľom vedeckej konferencie bolo diskutovať o aktuálnych spoločenských problémoch riešených nielen v dizertačných prácach doktorandov a doktorandiek zo spoločenskovedných odborov sociológie, sociálnej práce, pedagogiky a andragogiky, ale aj pozvaných hostí prezentujúcich svoje vedecké zistenia. Jedným zo zámerov vedeckej konferencie bolo vytvorenie priestoru venovanému možnostiam nadväzovania spolupráce medzi spoločenskovednými disciplínami a odbornej pomoci študentom a študentkám pri predkladaní nimi zvolených metodologických postupov, výskumných údajov a zistení vlastných výskumných projektov. Toto podujatie nadväzovalo na minulé ročníky cyklu doktorandských konferencií, ktorých výstupy sú publikované vo vedeckých monografiách a zborníkoch. Rokovanie konferencie bolo zamerané primárne teoreticky, avšak zameriavalo sa aj na príklady dobrej praxe, nielen sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Medziodborový prienik konferencie je zvýraznený aj prítomnosťou odborníkov a odborníčok zo Slovenskej sociologickej spoločnosti, najmä jej Východoslovenskej pobočky pri SAV.

Vedeckú konferenciu v rámci panelovej diskusie otvorila Beáta  Balogová, riaditeľka Inštitútu edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty PU v Prešove a Gizela Brutovská, predsedníčka Východoslovenskej pobočky SSS pri SAV. Panelovú diskusia moderovali Gizela Brutovská a Soňa Lovašová. Účastníkmi panelovej diskusie boli pozvaní odborníci a odborníčky Soňa Lovašová, s témou Kváziexperiment v sociálnej práci; Roman Džambazovič, poukazujúc na Neskorú mladosť. Nový generačný model prechodu do dospelosti a jeho príčiny; Róbert Klobucký a Marianna Mrva s príspevkom Spoločenská dôvera a konšpiračné presvedčenia na Slovensku a Tibor Tárnok, s výskumom: Metodológia peoplemetrového merania sledovanosti televízie na Slovensku. Panelová diskusia vyvolala v pléne širokú diskusiu vedúcu jednak k explorácií skúseností, ale prispela aj ku konvergentným návrhom riešenia. Rokovanie účastníčok a  účastníkov vedeckej konferencie prebiehalo v ďalšej časti v posterovej sekcie.

Posterovú sekciu moderovala Beáta  Balogová. V tejto sekcii svoje postery predstavili Iveta Bendulová: Vývoj socioterapie v historickom kontexte sociálnej práce ako vedy; Martin Hamadej a Beáta Balogová: Socioterapia v kognitívno-behaviorálnej teórii; Lívia Pížová a Beáta Balogová: Preferencie súčasných a futurálnych hodnotových orientácií stredoškolských študentov/iek; Ľubica Libáková: Možnosti výskumu kariérového poradenstva v kontexte rodovo podmieneného násilia; Veronika Vasiľová: Sociálna opora a zvládanie školského stresu: projekt výskumu; Vanda Gradková:  Vzájemné propojení pedagogiky, sociální práce, školní sociální práce v oblasti společenských věd; Jana Plavnická: Integračné procesy zamerané na imigrantov; Michaela Štefanová: Využitie sociálnej zodpovednosti organizácie na trhu práce v zahraničí; Lenka Lukáčová: Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov v zariadení sociálnych služieb s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením na Slovensku; Monika Bačová: Prežívanie osamelosti ako prediktor sociálne rizikového správania; Miriam Šarišská a Beáta Balogová: Aktuálny stav forenznej sociálnej práce v Slovenskej praxi; Martin Knurovský a Denisa Šoltésová: Riskantná prax intervencií s asistenciou psov pri výkone v sociálnej práci v kontexte procesu ich profesionalizácie;.

Záverom vedeckej konferencie bolo poďakovanie a zhrnutie odprezentovaných výstupov Beátou Balogovou. Zhrňujúc možno vysloviť myšlienku, že vedecká konferencia už tradične priniesla nielen nové informácie, ale poukázala na dôležitosť diskutovania o aktuálnych spoločenských problémoch či nadväzovanie spolupráce medzi spoločenskovednými disciplínami. Býva zvykom, že toto podujatie sa nesie v komornom duchu čím sa upevnila jeho zvyčajná povesť príjemného stretnutia rôznych odborníkov a odborníčok venujúcim sa tak v teoretickej, ako aj praktickej rovine aktuálnym oblastiam spoločenskovedného výskumu.

Martin Hamadej,
interný doktorand
Inštitút edukológie a sociálnej práce
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove