Vyjádření k aktuálnímu dění v naší profesi

Vážené kolegyně, vážení kolegové, sociální pracovníci,

zde je prohlášení Společnosti sociálních pracovníků, Profesní komory sociálních pracovníků, Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách a Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Rádi bychom vás stručně seznámili s tím, na čem jsme se v posledních dnech a týdnech podíleli,  a jaké budou  další kroky.

Zástupci uvedených profesních a stavovských spolků měli na pozvání poslankyně paní Golasowské možnost uspořádat  dne 14. 5. 2019 seminář v poslanecké sněmovně věnovaný sociální práci. Cílem bylo informovat poslance a senátory o aktuálním dění v oboru s dopadem na občany ČR − klienty sociální práce, jejich ochranu, ochrana profesního titulu
a pozici sociálního pracovníka v kontextu hodnot sociální práce a profesní etiky. 

Aktuálně se věnujeme strategii konkrétních aktivit spolků v reakci na mimořádnou  situaci  v sociálních službách a  sociální práci na obcích, kde hrozí riziko snižování počtu sociálních pracovníků, a tím pádem ohrožení  klientů, a zhroucení systému sociální práce na obcích
a v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 

Odsuzujeme způsob financování sociální práce metodou licitování a smlouvání. Sociální práce je službou potřebným a také společnosti, přispívá k sociálnímu smíru.
Investice do této oblasti jsou vysoce ekonomické a způsobují přímé úspory jak na pojistných i nepojistných sociálních dávkách, tak následně do represe v oblasti sociálně patologických jevů. Musí být zájmem vlády ČR, aby podmínky pro výkon sociální práce byly optimální.

Jaké jsou naše nejbližší kroky:

1/ Jednou schůzí to nekončí! Jednáme a připravujeme další jednání se zástupci sociálního výboru poslanecké sněmovny ČR a dalšími politiky.

2/ Bude zaslán otevřený dopis ministryni práce, kterým se připojíme k otevřenému dopisu  Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

3/ Bylo nám doporučeno „ukázat se paní ministryni“. Vzhledem k tomu, že ani MPSV neví, kolik má v ČR sociálních pracovníků, zahajujeme v dalších dnech akci „Hledá se 15 tisíc sociálních pracovníků“.

Potřebujeme vás, vaše názory, návrhy. Otevíráme veřejnou diskusi nad aktuálními tématy v profesi. Využívejte dostupných sítí výše uvedených spolků, nebo nám pište na Facebook.

Společnost sociálních pracovníků

Profesní komora sociálních pracovníků

Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách

Asociace vzdělavatelů v sociální práci