Předávání informací o klientech v rámci prevence ztráty bydlení

Ochrana osobních údajů byla a je velkým tématem i v oblasti sociální práce. Úspěšné řešení prevence ztráty bydlení a dalších nepříznivých sociálních situací klientů vyžaduje mnohdy spolupráci více subjektů. V praxi však často panuje nejistota, ve kterých situacích je či není nutný souhlas klienta k předání osobních údajů a informací, a někdy tak z této obavy nedochází k efektivní spolupráci při řešení těchto situací. Tématu se věnoval na MPSV tým z oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování spolu s oddělením koncepce sociální práce a vzdělávání. Přinášíme Vám přehled situací, kdy a mezi jakými aktéry lze za určitých podmínek předávat informace bez souhlasu klienta a ve kterých situacích už souhlas nutný je. Existují totiž odlišné úrovně, v závislosti na spolupráci mezi různými odbory uvnitř obecního úřadu, sociálními pracovníky v sociálních službách či v dalších institucích, jako je i Úřad práce ČR. Podrobnější informace, včetně vzorů, naleznete na webu projektu MPSV Podpora sociálního bydlení.   

Situace, ve kterých souhlas klienta s předáváním informací nevyžadujeme  

Souhlas s předáváním informací nemusí být zajištěn pro předávání informací mezi sociálními pracovníky obecních úřadů obce s rozšířenou působností a sociálními pracovníky dalších institucí, pokud se tak děje za účelem řešení nepříznivé sociální situaci klienta – sociální pracovníci na sociálním odboru (v pověřené působnosti) se sociálními pracovníky v sociální službě, na ÚP ČR, na OSPOD, v nemocnici atd. Sociální pracovníci v sociálních službách (a jiných institucích mimo obecní úřady) si mohou informace předávat mezi sebou bez souhlasu klienta pouze při řešení jeho nepříznivé sociální situace v rámci sociální práce, a to v případě jednání ve prospěch klienta. Sociální pracovníci Úřadu práce ČR si předávají informace bez souhlasu klienta a jsou povinni postupovat dle §64 odst. 2 písm. f. V případech, kdy se jedná o řešení situace hmotné nouze klienta hmotné nouze a společně posuzovaných osob, jsou sociální pracovníci útvaru hmotné nouze povinni po uplynutí 3 měsíců stavu hmotné nouze spolupracovat se sociálními pracovníky obce a NNO při řešení jeho situace.  

Situace, ve kterých je souhlas potřebný  

Pokud jde o předávání osobních údajů, tedy sdílení informací napříč odbory obecního úřadu za účelem řešení nepříznivé sociální situace klienta, je nutný jeho souhlas. Včasné informování sociálních pracovníků např. o nezaplaceném nájemném je vnímáno jako prevence vzniku dluhů. Tento souhlas může být uveden již v příloze nájemní smlouvy – nesmí být ale ukotven přímo ve smlouvě.  

Náležitosti a formy souhlasu  

Co se obecných podmínek týče, v souhlasu s předáváním informací musí být jasně uveden účel (resp. souhlas je udělen ke konkrétnímu kroku), který ale lze rozfázovat, napsat dostatečně široce. Musí v něm být také přesně specifikovány subjekty, kterým budou za konkrétním účelem informace předávány. Je možné, pro jeden konkrétní účel, udělit souhlas s předáváním informací více subjektům. Písemný souhlas může klient kdykoli odvolat a o tomto by měl být vždy informován.  

Další možnosti  

Kromě výše uvedených možností existuje cesta, kdy např. majitel bytu může jednat v zájmu nájemníka také na základě plné moci.    Jak bylo řečeno v úvodu, prevence ztráty bydlení je především ve včasném zachytávání problémů. Další subjekty, které mohou identifikovat prvotní problém, mohou předávat informace přímo osobám ohroženým ztrátou bydlení. Tj. starostové, obvodní lékaři, domovníci ani další aktéři nemohou sdílet informace o klientech, pokud nespadají do výše uvedených kategorií, ale mohou poradit klientům, na koho se obrátit, předat telefonní čísla, informační letáky a kontakty na sociální pracovníky sociálních odborů, neziskových organizací a jiných poskytovatelů odborné pomoci.    

Martina Šnejdrlová a Jana Řeháková,
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR