Vláda schválila Národní plán podpory rovných příležitostí pro OZP

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020, který schválila 25. května 2015 vláda ČR, je již šestý, který byl přijat v uplynulých 25 letech. Jeho cílem je navázat na dosud realizovanou státní politiku v této oblasti, pokračovat v prosazování a podpoře integrace osob se zdravotním postižením a prostřednictvím konkrétních opatření naplňovat jednotlivé články Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.
Národní plán konstatuje, že stále nepříznivá zůstává situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ukazuje se jako potřebné provést celkovou revizi systému podpory zaměstnanosti této skupiny osob, včetně vyhodnocení dopadů na související systémy (sociální a daňový).
I nadále je třeba systematicky pokračovat v odstraňování bariér u veřejných budov i dopravních staveb postavených ještě před účinností stavebního zákona, který ukládá bezbariérovou výstavbu, a striktně vynucovat dodržování a aplikaci platných předpisů týkajících se bezbariérového užívání staveb.
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat důslednému uplatňování principu inkluzivního vzdělávání u dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a návazně systémově dořešit podmínky vzdělávání studentů se zdravotním postižením v rámci terciárního stupně vzdělávání.
Naléhavým úkolem je také nalezení transparentního, spravedlivého a efektivního způsobu financování sociálních služeb. Pro spolky osob se zdravotním postižením je mimořádně důležité zachování a podpora specifických dotačních programů, jejichž cílem je zabezpečení veřejně účelných i vzájemně prospěšných aktivit pro tuto součást společnosti.
Zdroj: Helpnet