dilemata

Cílem článku je popsat konkrétní způsoby řešení dilematu sociálních pracovníků, kteří se rozhodli
dilema mezi subjektivně vnímanou potřebou prosazovat práva klientů a mocenskými tlaky ze
strany zadavatele řešit volbou prosazování práv klientů. Zároveň chceme ukázat, jaké důsledky
měla tato volba pro jejich další profesní fungování.Zobrazit text

Cílem článku je popsat dilemata sociálních pracovnic a pracovníků, kteří se rozhodli dilema mezi subjektivně vnímanou potřebou obhajovat práva klientů a mocenskými tlaky ze strany zadavatele řešit volbou obhajoby práv klientů, a na základě nalezených dilemat navrhnout opatření pro sociální pracovníky, která by mohla dilematickým situacím předcházet nebo je alespoň zmírňovat. K dosažení cíle jsme zvolily kvalitativní výzkumnou strategii s využitím polostrukturovaných rozhovorů, v nichž jsme zjišťovaly kontext dilemat, požadavky zadavatelů a práva klientů, která sociální pracovnice a pracovníci vnímali jako ohrožená.Zobrazit text