domácí násilí

Příspěvek propojuje životní zkušenosti tří žen, které prožily domácí násilí s analytickým výkladem pohádky Modrovous dle C. P. Estés. Z pohledu hlubinné psychologie je postava Modrovouse, násilného děsivého partnera, zástupcem vnitřního postoje ženy, který vede k podvolení se násilí a setrvání v nezdravém vztahu. V realitě je pak umocněna postavou agresora. Dále v příběhu vystupují sestry a bratři oběti, kteří hlavní postavu posilují. Ti zastupují složky osobnosti, které povzbuzují k hledání řešení, pomoci. V realitě pak mohou být ztělesněni v pomáhajících profesionálech. Ve všech třech životních příbězích jsou těmito sestrami zejména pracovníci intervenčního centra. Všechny tři vypravěčky jsou klientkami Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím v Českých Budějovicích.Zobrazit text

Pro sociální práci je důležité, aby dokázala jako instituce nalézat způsoby řešení sociálních problémů.
K tomu potřebuje disponovat adekvátním souborem aktuálního vědění o tom, jak sociální problémy
vznikají, projevují se nebo vyvíjí v čase. To se týká i domácího násilí. Pro institucionalizaci sociální
práce je potřeba znát rámec veřejného mínění, v němž je poskytována a utváří se sociální práce
s ohroženými osobami. Sociální práce musí reflektovat postoje a názory veřejnosti k domácímu násilí
a jeho proměny v čase. Provedený výzkum a porovnání s dřívějšími zjištěními poukazuje na to, že
domácí násilí ztrácí ve společnosti legitimitu. Lidé jsou přesvědčeni, že domácí násilí není pouze
vnitřní záležitostí rodiny, ale pomoc ohroženým osobám by měla být koncipována v širším rámci.
Přesto platí, že je pro veřejnost obtížné rozpoznat domácí násilí. Pojetí domácího násilí se v čase
mění, ustupuje fyzické násilí a nastupují jiné formy, proměnou prochází i sociální mýty, které slábnou.
To je příležitost k aktualizaci forem pomoci v praxi.Zobrazit text

V príspevku načrtávame niektoré fázy sociálnej práce, pričom ich špecifikujeme vzhľadom na problematiku domáceho násilia páchaného na deťoch. Následne prezentujeme výsledky výskumu, ktorý bol zameraný na zmapovanie konkrétnych pracovných postupov a metód sociálnej práce s deťmi zažívajúcimi domáce násilie.Zobrazit text

The objective of this text is to introduce the issue of domestic violence against men from the social work perspective. The author focuses on the question of, How do adult men cope with a life situation when they become victims of violence in intimate partner relationships? The concept of a life situation and ways of coping are described. The author consequently focuses on the situation of male victims of domestic violence and the role of gender in violence against men. In addition, the text summarizes psychological responses by men to violence and their coping strategies. The author also outlines the results of the existing research concerning the issue while focusing on the life situation of male victims. Finally, the text introduces possibilities for help which are available to male victims of violence from the social work perspective. Zobrazit text