neziskový sektor

Cílem textu je otevřít diskuzi o možných nezamýšlených dopadech implementace zákona o
sociálních službách na tradičně chápané poslání a hodnoty nevládního neziskového sektoru
poskytujícího sociální služby. Jako východisko pro kritický pohled je použita interpretace
modelu New Public Managementu prezentovaná v zahraniční literatuře právě v souvislosti
s trendy probíhajícími na poli nestátního neziskového sektoru. V textu je stručně představen
koncept New Public Managementu, jeho styčné body s implementací zákona o sociálních
službách a následně jsou představeny kritické proudy, týkající se zavádění NPM a důsledků,
které má pro charakter nestátního neziskového sektoru, potažmo provádění sociální práce.Zobrazit text

Tato stať se zabývá srovnáním míry shody motivačních prvků využívaných či přítomných v postupech a dokumentech konkrétní neziskové organizace s reálnými potřebami jejích zaměstnanců. Do výzkumu byli zahrnuti řadoví zaměstnanci a vedoucí pracovníci na různých úrovních organizační hierarchie. Použitými technikami sběru dat byly polostrukturované rozhovory, standardizované dotazníky a analýza formálních dokumentů organizace. Polostrukturovanými rozhovory se zaměstnanci a vedoucími pracovníky organizace a analýzou formálních dokumentů autorka této stati zjišťovala přítomnost a uplatňování motivačního systému či jeho prvků v řízení organizace. Administrováním dotazníků a rozhovory dále ověřila reálné motivační potřeby zaměstnanců.
V závěru stati je zodpovězena hlavní výzkumná otázka, získaná data jsou interpretována a v diskusi jsou připojena také doporučení pro praxi.Zobrazit text