3/2016 (Page 2)

Právo na bydlení je jednoznačně právem požívajícím ochrany ze strany státu. Toto právo je zakotveno v obecné podobě ve Všeobecné deklaraci lidských práv[1], která je součástí ústavy České republiky, a utvrzeno v dalších dokumentech, jako je Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech[2] či Českou republikou ratifikovaná Evropská sociální charta[3]. Nutno však také dodat, že toto právo není absolutní. Ve všech výše uvedených dokumentech je spojováno s určitými sociálními skupinami, s rodinami nebo starými osobami. Úkolem jednotlivých států je vytvořit takové podmínky, které umožní maximální možnou realizaci tohoto práva. Proč potřebujeme sociální bydlení a co to je Vývoj poslední doby vede k tomu, že vysoké výdaje na bydleníZobrazit text

Ojedinělý kvalitativní výzkum realizovaný organizacemi Jako doma a ASLIDO ve dvou městech ČR ukazuje, že ženy se ztrátou bydlení dostávají do nejisté a nebezpečné situace, s níž je násilí výrazně spojeno. Násilí přichází jak ze strany partnera či jiných blízkých lidí, ale také od zaměstnanců bezpečnostních agentur, policie, zdravotnického personálu, úředníků a úřednic, lidí zaměstnaných v sociálních službách, ale i veřejnosti. Některé ženy, které odešly z domova kvůli násilnému partnerovi, se tak paradoxně vystavily ještě většímu násilí. Případy násilí na ženách navíc v bezdomovectví zůstávají skryty, protože je přehluší jiné, aktuálnější existenční problémy, které ženy řeší – např. kde budou spát. Zametat ulice, na toZobrazit text

Bydlení chudých – velmi znepokojivý název pro celé jedno vydání periodika. Po dlouhých letech demokracie a budování tzv. „sociálního státu“ se do popředí dostává problematika, která dle svého názvu náleží snad do minulého či předminulého století. Opak je ale pravdou. V globálním měřítku se rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými stále více. Žijeme v době, kdy 62 nejbohatších lidí na Zemi má stejné bohatství jako 3,6 mld. nejchudších lidí.[1] Toto zjištění je alarmující. Rozdíl mezi bohatými a méně majetnými, resp. nemajetnými lidmi existuje, domnívám se, již od počátku formování lidského společenství, ale snad nikdy v historii nebyl tak markantní. Tato expertiza však nemá ambice analyzovat chudobu, ale nastínitZobrazit text