4/2014

Vládne v naší společnosti spravedlnost? Je naše společnost sociálně spravedlivá? Dvě otázky, které spolu úzce souvisejí a jejichž odpovědi, které si na ně každý z nás – ať vědomě nebo podvědomě – dává, významně ovlivňují náš vztah ke společnosti a jejím elitám, a následně, naše chování. Od pohrdání a „kdo nekrade, okrádá rodinu“ za komunismu, až po dnešní ambivalentní postoje. Otázka sociální spravedlnosti je kontroverzní. Liberální ideologie ji považuje za nezajímavou (je řešena svobodným trhem) až nesmyslnou (F. A. Hayek a neoliberálové). Liberál John Rawls (1971, 1999) ji odpovídá z hlediska implicitní společenské smlouvy. V orgánech Evropské unie (a Organizace spojených národů) jsou sociální právaZobrazit text

To, zda je společnost sociálně spravedlivá, bývá většinou hodnoceno na základě rozdílů životních úrovní různých skupin obyvatel. Jako důkaz o sociální nespravedlnosti bývají udávány statistiky o příjmech lidí ve vztahu k jejich původu, přičemž vychází, že lidé pocházející z movitějších poměrů dosahují vyšších příjmů, apod. O čem však tato zjištění vypovídají, jaké jsou příčiny sociální nespravedlnosti a jaká je role státu, popřípadě státních institucí? Jen málokdo by zpochybnil vztah dosaženého vzdělání na socioekonomické postavení člověka. Jistě, existují obory, oblasti, kde ani vysoká kvalifikace není zárukou vyšších příjmů a naopak i bez kvalifikace je možné dosáhnout vysoce nadprůměrných příjmů, nicméně se jedná spíše o výjimky, které mají svůjZobrazit text

S cílem narušit pevně zakořeněnou expertní představu o způsobech práce s lidmi, kteří zažívají různorodé životní problémy, uspořádala skupina Narativ vskutku inspirativní dvoudenní akci. Facilitovaný dialog studentů, pracovníků, výzkumníků, vzdělavatelů a lidí, pro jejichž označení se vžily termíny jako uživatel, klient, příjemce, závislý, vyloučený, nemocný… Dichotomie klient–expert, uživatel–poskytovatel, potřebující–pomáhající od počátku oslaboval již zvolený formát akce, kdy pořadatel nesáhl po tradičním konferenčním uspořádání, ale zvolil odbornou, na usilování o otevřenost, sdílení a konsenzus zaměřenou odbornou debatu – Sympozium Horizonty 2014 s podtitulem Kdo je tady expert?, které se uskutečnilo ve dnech 21.–22. 11. 2014 se v Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně. „Experty jsou lidé s hlubokými znalostmi svých vlastních životníchZobrazit text

Pojem sociální spravedlnosti a solidarity souvisí s aktuální debatou o ochraně sociálních práv či o zajištění fungování sociálního státu jako atributů našeho právního a politického systému. Německý filozof Arno Anzenbacher, pro nějž je pojem sociální spravedlnosti klíčovým východiskem úvah o společnosti, vychází z toho, že v sociální spravedlnosti jde zásadně o solidární uplatnění lidské důstojnosti a přikázání lásky k bližnímu, a to nejen ve vztazích mezi osobami, nýbrž i v politických a ekonomických institucích, řádech a strukturách. Ochrana lidských práv pak podle něj představuje nutnou podmínku každé spravedlnosti. [1] Čeští prvorepublikoví humanisté považovali sociální solidaritu za hodnotu, bez níž není možno vybudovat funkční lidské společenství. Podle Masaryka je solidarita „etickýmZobrazit text