5/2015

1. Úvod Dňa 18. septembra sa konal v Bratislave ustanovujúci snem Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej „komory“). V rámci neho zakladajúci členovia komory zvolili predsedu, členov orgánov komory a schválili základné dokumenty komory, medzi ktoré patrí aj Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky (ďalej „etický kódex“). Tento nahradil po osemnástich rokoch starší slovenský etický kódex. Finálne znenie dokumentu bude možné nájsť na pripravovanej webovej stránke komory alebo na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v sekcii venovanej členom komory. Cieľom príspevku je zanalyzovať historické a procesné východiská nového dokumentu, jeho teoretické a terminologické koncepty, stručne predstaviť kľúčové hodnoty a základné etické princípyZobrazit text