Fakta, legislativa, dokumenty

Doplnit text

 • Síťování v adiktologických službách
  Síťování v rovině přímé podpory klienta je nedílnou součástí sociální práce. Adiktologické služby se pohybují na pomezí služeb sociálních, zdravotních a edukačních, a proto zde již dlouhá léta probíhá přirozená spolupráce v oblasti přímé podpory klientů. V oboru zahrnujícím několik odborností je ale také dobře patrné, jak je důležitá nejen přímá spolupráce v péči o klienta, ale jak je nezbytné …
 • Síťování jako nástroj komplexní pomoci
  Předkládaný text přibližuje téma síťování v kontextu lokálního a regionálního prostředí. Představuje síťování jako nástroj, který pomáhá maximalizovat pomoc v náročných životních situacích. Přibližuje základní kroky, které je nezbytné dodržet při vytváření sítí a jejich udržení. Zároveň jsou představeny i příklady dobré praxe, které jsou inspirací.…
 • Když se řekne „Interkulturní práce“ (…)
  Úvodem Témata migrace a integrace prochází v České republice od počátku 90. let kontinuálním vývojem, jenž byl podmíněn mj. i zásadní transformací politického a ekonomického prostředí naší země, během níž došlo k prolomení jak imigrační, tak emigrační izolace země (Drbohlav 2010; Dohnalová, 2012, in Bejček, 2019a). Zatímco v období minulého režimu byla tehdy Česko-slovenská …
 • Síťování služeb – věda, nebo samozřejmost?
  Služeb pro ohrožené děti a rodiny není v České republice dostatek – jasným důkazem jsou stále vysoké počty dětí odebíraných z péče rodičů a počty dětí v ústavní péči. Nedaří se podporovat rodiny ani v rovině prevence, ještě předtím, než k ohrožení dítěte vůbec dojde. Služby pro děti a rodiny nejsou přesně vymezeny ‒ pokud jde o jejich rozsah a obsah, je nicméně zřejmé, že spadají do gesce …
 • Nemocniční kaplan-ka: Kdo to je, co dělá a s čím může pomoci
  Článek představuje profesi „nemocniční kaplan-ka“ v České republice a její stav z pohledu sociokulturního, systémového, praktického a ideového. Nabízí zahraniční inspirace pro teoretické zarámování kaplanského působení na zdravotně sociálním pomezí a české zkušenosti z kaplanského působení v praxi. Spolupráci nemocničních kaplanů se sociálními pracovníky považuje autorská trojice článku za …
 • Činnosti sociálneho pracovníka zamerané na skvalitnenie každodenného života zrakovo postihnutých osôb vo vybraných krajoch
  Abstrakt Výskumný článok sa zameriava na zlepšenie kvality života ľudí so zrakovým postihnutím. Hlavným cieľom je zistiť, aké činnosti vykonáva sociálny pracovník/čka s osobami so zrakovým postihnutím v rámci vybraných krajov. Prostredníctvom kvalitatívnej metódy pološtruktúrovaného rozhovoru zisťujeme úlohy sociálneho pracovníka, problémy, s ktorými sa stretáva pri svojej práci a aké sú rozdiely …
 • Dozreli sme na Slovensku?
  Aj keď tento príspevok priamo nereflektuje tému sociálnej práce v zdravotníctve, má ambíciu poukázať na niektoré prepojenia a súvislosti v téme riešenia závislostí. Prístupy k riešeniu závislostí prechádzajú rôznymi obdobiami a úplne prirodzene sa menia. Od morálneho a medicínskeho pohľadu sa postupne dostávame k integratívnym modelom, ktoré pripúšťajú, že: nie je jedna …
 • Spolupráce Společnosti pro ranou péči, pobočky České Budějovice, a neonatologického oddělení v Nemocnici ČB
  V letošním roce slaví 30 let existence sociální služba raná péče. Jedním z poskytovatelů, který je tu od začátku, je Společnost pro ranou péči. Jak může být raná péče propojena se zdravotním systémem? Z této spolupráce mají profit především rodiny s dětmi, které vychovávají děti s ohroženým vývojem a u kterých je předpoklad, že budou mít určitá zdravotní omezení nebo postižení. Tyto rodiny hned …
 • Antiopresivní přístupy v sociální práci s rodinami
  Úvod Na konci dvacátého století se v sociální práci začaly objevovat přístupy, které bývají označovány jako antidiskriminační či antiopresivní. Vzrůst zájmu o tyto modely sociální práce souvisel s eskalací sociálních problémů v některých vyspělých evropských zemí a v USA. Šlo například o konflikty vyvolané kolem integrace migrantů v Německu, vzrůstající kriminalitu a nepokoje mezi černošským …
 • Prevencia je lacnejšia
  Nedostupnosť zdravotnej starostlivosti vedie k násobne vyšším nákladom, než je cena prevencie. Ukázala to analýza Inštitútu environmentálnej politiky pri Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s OZ Vagus. Rovnako ako zahraničná literatúra aj táto analýza ukázala, že prevencia je riešenie (najmä) u chronických ľudí bez domova a ľudí s psychickými chorobami. Najvyššiu …