Anonymní alkoholici a podobné organizace prakticky

Úvod

Sociální pracovníci by měli být o těchto organizacích dobře informování. Budou pak moci poskytovat klientům relevantní informace a lépe zodpovídat jejich dotazy. Většina z toho, co uvádíme dále, platí pro Anonymní alkoholiky i sesterské organizace, jako jsou Anonymní narkomani nebo Anonymní gambleři.

Některé svépomocné organizace pro návykové problémy, které působí i v Česku

Organizace Anonymní alkoholici inspirovala svého času docenta Skálu k vytvoření socioterapeutického klubu. Tato léčebná modalita se v tehdejším Československu i v jiných zemích rozšířila a mnohde funguje dodnes. Navíc je pravděpodobné, že organizace typu Anonymních alkoholiků podnítily rozvoj svépomoci a vzájemné pomoci i v jiných oblastech.

Zkušenost z praxe

Na mužském oddělení pro léčbu závislosti bylo ten den rušno. V tom mi sestra oznámila, že venku čeká nějaký člověk. Vypadá to, že je opilý, a chce se mnou mluvit. Za chvíli přede mnou seděl muž středního věku, který krátce předtím odešel proti radě lékaře po několika dnech z nemocnice. Muž měl dvě zaměstnání, které nezvládal, a žil v konfliktním manželství. Pobytově se léčit nechtěl. Řekl jsem mu tehdy, aby chodil tři měsíce denně, nebo obden na setkání Anonymních alkoholiků, a i pak tam docházel vícekrát týdně. Navrhl jsem mu také, aby ukončil vedlejší pracovní poměr. S tím jsme se rozešli. Tento případ nevypadal prognosticky nadějně. Nicméně zmíněný muž od té doby mnoho let abstinuje a je aktivně činný v organizaci Anonymních alkoholiků. Není to naše jediná podobná zkušenost.

Poprask za oceánem

Americká vládní organizace National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) zorganizovala rozsáhlý multicentrický výzkum. Byla to největší a statisticky nejsilnější studie v dějinách psychoterapie. Studie porovnávala efektivitu posilování motivace, kognitivně-behaviorální terapii a postup založený na dvanácti krocích Anonymních alkoholiků. Cílem studie bylo zjistit, která z těchto léčebných modalit je nejúčinnější u té které skupiny osob závislých na alkoholu. Ukázalo se, že všechny tyto postupy měly pozitivní efekt. U mužů bez výraznější psychopatologie byla dokonce léčba založená na přístupu Anonymních alkoholiků nejúčinnější (Project MATCH, 1997). To bylo pro mnohé odborníky velmi překvapivé.

Jaké má docházení na setkání Anonymních alkoholiků praktické výhody

 • U závislých, kterým se rozpadla síť vztahů, představují Anonymní alkoholici dobrý způsob, jak uspokojovat sociální potřeby do doby, než si vytvoří nové, kvalitní vztahy.
 • Účast je zdarma a na tato setkání lze docházet libovolně dlouho. Někteří naši bývalí pacienti chodí na setkání Anonymních alkoholiků deset a více let.
 • V Praze a Brně se skupiny této organizace scházejí denně nebo vícekrát za den.
 • I v době protiepidemických opatření je možná účast na setkáních organizace online.
 • Rozvíjí se tak prosociální cítění, například jeden dobře situovaný inženýr vozil vlastním autem kolegy z Anonymních alkoholiků na informační setkání do vzdálené věznice.
 • Anonymní alkoholici umožňují si najít mezi zkušenými abstinujícími „sponzora“. Tomu se lze svěřovat s různými problémy a v případě potřeby ho kontaktovat osobně nebo telefonicky.
 • Účastníci se oslovují jen křestním jménem a jejich osobní data se nikde neevidují.
 • Na setkání není třeba se předem objednávat, a lze tam přijít i neplánovaně, například jestliže se objeví nečekaná krize. To lze ilustrovat příkladem: S naším bývalým pacientem se rozešla partnerka. Byl smutný, úzkostný a obával se recidivy. Během jednoho dne navštívil tři setkání Anonymních alkoholiků. To bylo před pandemií v Praze snadno možné. Podařilo se mu tehdy zachovat abstinenci a s rozchodem se vyrovnat.
 • Skupiny této organizace pracují na mnoha místech v Česku i v cizině. To je užitečné při turistice nebo na služebních cestách do zahraničí.
 • Účast na setkáních Anonymních alkoholiků je kompatibilní s dalšími formami psychoterapie a vhodně doplňuje jiné formy doléčování.

Typický průběh setkání

Vedoucí se představí pouze křestním jménem např. „Jsem alkoholik Petr“. Pak se zeptá, jestli je přítomen ještě nějaký další alkoholik. Přítomní si za pomoci tohoto rituálu připomenou svoji závislost i to, co z toho vyplývá (např. užitečnost trvalé střízlivosti).

V úvodu vedoucí přivítá nově příchozí. Může také připomenout hlavní zásady společné práce. K nim patří anonymita a důvěrnost, hovořit o vlastních zkušenostech, neptat se druhých, nekomentovat zkušenosti jiných, nepoužívat zájmena „my“ nebo „vy“, ale hovořit v první osobě jednotného čísla.

Obvykle se také vkládá na začátek, nebo na konec setkání některý rituál, např. opakování modlitby míru. Modlitba míru zní: „Bože, dej mi klid přijímat to, co nemohu změnit, odvahu měnit to, co měnit mohu, a moudrost je rozlišovat.“

Pak může vedoucí navázat např. takto: „Chtěl by se někdo svěřit se svým problémem?“ Na výpověď toho, kdo se přihlásí, obvykle navazují související zkušenosti jiných účastníků.

Končí se obvykle úryvkem z materiálů organizace, většinou pozitivně a optimisticky.

V některých skupinách se na závěr účastníci vezmou za ruce a rozloučí se takto: „Do šťastného setkání na dalším mítinku.“

Jak se chovat na setkání Anonymních alkoholiků

 • Setkání se dělí na otevřená, tam mohou chodit všichni, např. i nepijící příbuzní, a na uzavřená, kam chodí pouze závislí. Může se také jednat o „informační mítink“, kdy jeden, nebo více členů Anonymních alkoholiků informují o své organizaci např. pacienty určitého zdravotnického zařízení. Kromě toho se setkání mohou zaměřovat tematicky, např. na některý z dvanácti kroků. Pořádají se také sjezdy, výlety a další akce.
 • Dodržuje se anonymita, účastníci se oslovují pouze křestními jmény.
 • Nekladou se žádné otázky, každý řekne jen tolik, kolik chce. Místo toho lze navázat vlastní zkušeností, zvláště jestliže to předchozí výpověď doplňuje, nebo s ní souvisí.
 • Účastnit se mohou lidé jakéhokoliv vyznání i ateisté, nezáleží na věku, politickém přesvědčení nebo pohlaví.
 • Toho, kdo hovoří, ostatní nepřerušují. Předpokládá se ovšem, že bude mluvit o věcech, které se týkají překonávání závislosti a jsou důležité. Právo přerušit hovořícího má jedině vedoucí setkání.
 • Anonymní alkoholici doporučují naprostou abstinenci od alkoholu a soustřeďují se výlučně na střízlivost vlastních členů.
 • Člověk pod vlivem alkoholu se může setkání účastnit, ale nesmí tam hovořit.

Anonymní alkoholici a sociální práce

Sociální pracovníci přicházejí často do styku s jedinci, kteří mají problémy s alkoholem, jinou návykovou látkou nebo hazardem. Těmto klientům bývá často užitečné doporučit spolupráci se svépomocnou organizací. Pojem „aktivní předání“ znamená nabídnout konkrétní informace kde a kdy se místní skupina schází a zodpovědět dotazy, které se týkají podmínek účasti a struktury setkání. K častým dotazům patří např. to, zda se nejedná o nějakou církev. O tom, že setkání jsou otevřena pro lidi s jakýmkoli světonázorem, svědčí následující příhoda. Jeden náš bývalý pacient na protest proti zásahu NATO v Srbsku vstoupil do komunistické strany. Byl při tom činný v organizaci Anonymních alkoholiků a tam jeho rozhodnutí respektovali.

Karel Nešpor,
emeritní primář Psychiatrická nemocnice Bohnice

Použitá literatura a zdroje

Matching Alcoholism Treatments to Client Heterogeneity: Project MATCH posttreatment drinking outcomes. 1997. J Stud Alcohol. Jan; 58(1):7-29.