3/2021

Bezpečnosť vo väzenských zariadeniach môžeme vnímať z niekoľkých uhlov pohľadu. Najčastejšie sa v tejto súvislosti reflektuje fyzické poňatie bezpečnosti, resp. statická bezpečnosť. V článku sa zameriavame na koncept dynamickej bezpečnosti (Dunbar, 1985) založený najmä na sociálnej interakcii a vzťahoch vo väzenskom zariadení medzi zainteresovanými stranami (príslušníci, zamestnanci, väznené osoby). Úvod Jewkes a Bennett (2008a, s. 263) uvádzajú, že bezpečnosť vo väzenských zariadeniach môže mať rôzne významy, ale vo všeobecnosti pod ňou rozumieme fyzické (statické), procedurálne (organizačné) a dynamické prvky. Statická bezpečnosť je súbor fyzických opatrení, ktoré slúžia na zamedzenie úteku alebo proti narušeniu vnútornej prevádzky väzenského zariadenia. Do tejto kategórie zaraďujeme napr. elektronické zabezpečovacie systémy, stavebno-ženijné prostriedky, výzbroj aZobrazit text

Úvod Psychické násilie na pracovisku je dlhodobým, vysiľujúcim a veľmi zákerným procesom, pretože agresor útočí skryto a rafinovane. Pred ostatnými sa snaží z obete vytvoriťneschopného zamestnanca. Tento proces sa začína väčšinou nevyriešeným banálnym konfliktom. Napadnutá osoba si neuvedomuje, že útoky na ňu sú vedené s cieľom ublížiť jej. Útokov pribúda, agresor obeť mobbingu ponižuje, útočí na jej sebavedomie a sebahodnotenie, tá je vyčerpaná, nedokáže sa brániť, prejavujú sa u nej rôzne telesné a psychické symptómy (Kratz, 2005, s. 27‒28). Obeť mobbingu najčastejšie rieši svoju situáciu odchodom zo zamestnania, ale negatívne následky mobbingu si nesie so sebou. Mobbing dlhodobo sťažuje sociálne fungovanie jeho obetí. Pôsobí ako prekážka,Zobrazit text

Rozvod rodičů bývá náročnou situací nejen pro rodiče samotné, ale také pro jejich děti. Stejně tak bývá náročný pro děti rozchod jejich rodičů v případě, že nebyli sezdaní. Děti se stávají jádrem sporu, jedna či obě strany je využívají jako zbraň proti druhému partnerovi/rodiči. Z našeho úhlu pohledu si dospělí v této náročné situaci dokážou obstarat podporu právních zástupců, mají svou vlastní podpůrnou síť přátel, kteří vždy potvrdí, že vina je na straně druhého, v případě, že to potřebují, mohou chodit na psychoterapii či využít jiných služeb zaměřených na provázení tímto náročným životním obdobím. V praxi se setkáváme, že děti uprostřed rozvodu svých rodičů zůstávají osamoceny. Jejich chováníZobrazit text

Myšlenka využití virtuální reality pro aktivizaci seniorů s omezenou pohyblivostí je tak lákavá a do očí bijící, že je až s podivem, jak málo je v současné době v oblasti sociální péče rozšířená. Jedním z důvodů, jež brání jejímu širšímu uplatnění, je velké množství mýtů a negativních prekoncepcí, které o této technologii a jejím využití u seniorů panují. Pečovatelé i široká veřejnost se často domnívají, že je virtuální realita (VR) pro seniory příliš moderní a nepřinese jim žádnou hodnotu, zvláště pokud třeba trpí Alzheimerovou chorobou. Dřívější studie přitom prokázaly velký potenciál právě pro tuto skupinu. Například korejský experiment (Kim, Pang a Kim, 2019) dokázal zastavitZobrazit text

Úvod Sociální pracovníci by měli být o těchto organizacích dobře informování. Budou pak moci poskytovat klientům relevantní informace a lépe zodpovídat jejich dotazy. Většina z toho, co uvádíme dále, platí pro Anonymní alkoholiky i sesterské organizace, jako jsou Anonymní narkomani nebo Anonymní gambleři. Některé svépomocné organizace pro návykové problémy, které působí i v Česku Organizace Anonymní alkoholici inspirovala svého času docenta Skálu k vytvoření socioterapeutického klubu. Tato léčebná modalita se v tehdejším Československu i v jiných zemích rozšířila a mnohde funguje dodnes. Navíc je pravděpodobné, že organizace typu Anonymních alkoholiků podnítily rozvoj svépomoci a vzájemné pomoci i v jiných oblastech. Zkušenost z praxe Na mužském oddělení pro léčbuZobrazit text

Resocializační a preventivní program Z kruhu ven je dlouhodobý individuální program pro mladistvé a mladé dospělé (15–30 let), kteří se dostali do konfliktu se zákonem nebo se vrací z výkonu trestu. Klient v programu spolupracuje s klíčovým pracovníkem, na společná individuální sezení je možné přizvat také klientovu rodinu či jinou jeho blízkou osobu. Spolupráce s klientem probíhá na třech úrovních, které se navzájem prolínají na základě potřeb a schopností klienta. Na nejhlubší terapeutické úrovni pracuje klient na získání náhledu a lepšího porozumění sobě samotnému, na úrovni dovednostní si trénuje dovednosti nevyhnutelné pro zvládání obtížných situací a na třetí edukační úrovni získává nové poznatky a informace v oblasti osobníhoZobrazit text

Institut veřejně prospěšných prací (VPP) existuje v ČR od 90. let 20. století, přičemž jeho současná podoba je založena na Zákoně o zaměstnanosti z roku 2004, vyhláškách MPSV a generálního ředitelství Úřadu práce ČR (ÚP ČR). VPP jsou jedním z hlavních nástrojů české aktivní politiky zaměstnanosti. Jejich cílem má být aktivizace nezaměstnaných a získání či udržení pracovních návyků. V zákoně jsou vymezeny jako časově omezené pracovní příležitosti spočívající v provádění nekvalifikovaných činností a musí být vykonávány ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí – obvykle se jedná o obce a příspěvkové organizace obcí, v menší míře o nevládní organizace, školy a další subjekty. Zaměstnání v rámci VPP může v současnosti podleZobrazit text

Předkládaný text pojednává o reflexi aktuální praxe v oblasti orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Aktuální platná legislativa ukládá OSPODům povinnost vykonávat činnosti na základě zpracovaných a průběžně aktualizovaných standardů, které mají garantovat jistou míru kvality poskytovaných služeb, a to zejména v zájmu nezletilých dětí. Otázkou zůstává, zda standardy mohou skutečně výše zmíněné zajistit, kde mohou být limity po formální stránce a jaká je realita v praxi. Text bude věnován zamyšlení se nad tím, jak pracovníci OSPOD pracují s ohledem na zpracované standardy, zda existují limity, které brání kvalitnímu výkonu SPOD. Standardy kvality sociálně-právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany jsou v praxi uplatňovány od r. 2013 naZobrazit text

Centrum Anabell, které pomáhá osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým již od roku 2002, nabízí přes pět let také peer-konzultace. Důvod jejich zavedení jako standardní nabídky služeb byl jednoduchý. Řada klientů měla obtíže svěřit se sociálnímu pracovníkovi, psychologovi nebo terapeutovi. Z tohoto důvodu je právě peer-konzultanství v tomto směru jedinečné. Klient se svěřuje osobě, která si sama poruchou příjmu potravy v minulosti prošla a nyní je vyléčena. Peer-konzultant se do klienta dokáže vcítit a pochopit tak jeho obavy z jídla, výčitky svědomí a další pocity, které jej provázejí a vážou se k poruchám příjmu potravy. „Peer-konzultantství hodnotím jako skvělou příležitost pro klienty setkat se s někým s osobníZobrazit text

Pěstounská péče (dále PP) tvoří společně s pěstounskou péčí na přechodnou dobu (PPPD) a osvojením základní kameny snahy státu a společnosti postarat se o ty děti, o které nechtějí, nemohou nebo nedovedou pečovat jejich biologičtí rodiče. Její současná podoba je poměrně nová, byť zákonné vymezení „ochrany dětí v cizí péči a dětí nemanželských“ nalézáme již v právním řádu První republiky a historie péče o děti jinou osobou je mnohem starší a bez nadsázky by se dalo říci, že je stará jako lidstvo samo. Zároveň vnímáme poměrně dynamický názorový vývoj této oblasti lidského konání včetně snahy o adekvátní uchopení z pohledu legislativy, což je patrné na probíhající politické diskuzi souvisejícíZobrazit text