Význam konceptu dynamickej bezpečnosti vo väzenských zariadeniach

Bezpečnosť vo väzenských zariadeniach môžeme vnímať z niekoľkých uhlov pohľadu. Najčastejšie sa v tejto súvislosti reflektuje fyzické poňatie bezpečnosti, resp. statická bezpečnosť. V článku sa zameriavame na koncept dynamickej bezpečnosti (Dunbar, 1985) založený najmä na sociálnej interakcii a vzťahoch vo väzenskom zariadení medzi zainteresovanými stranami (príslušníci, zamestnanci, väznené osoby).

Úvod

Jewkes a Bennett (2008a, s. 263) uvádzajú, že bezpečnosť vo väzenských zariadeniach môže mať rôzne významy, ale vo všeobecnosti pod ňou rozumieme fyzické (statické), procedurálne (organizačné) a dynamické prvky.

Statická bezpečnosť je súbor fyzických opatrení, ktoré slúžia na zamedzenie úteku alebo proti narušeniu vnútornej prevádzky väzenského zariadenia. Do tejto kategórie zaraďujeme napr. elektronické zabezpečovacie systémy, stavebno-ženijné prostriedky, výzbroj a výstroj príslušníkov, vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu, prehliadky a pravidelnú kontrolu stavu početnosti väzenskej klientely a pod. Organizačnú bezpečnosť tvoria vypracované metódy a postupy, podľa ktorých väzenská inštitúcia organizuje svoju prácu, napr. personálny plán, školenia, zvládanie situácií, ktoré nie sú bežnou súčasťou výkonu práce (mimoriadne situácie, bezpečnostné incidenty), plány krízového riadenia a pod.

Pojem dynamickej bezpečnosti prvýkrát predstavil v penitenciárnej terminológii anglický praktik Ian Dunbar v roku 1985. Koncept (alebo v niektorých prípadoch pracovná metóda) dynamickej bezpečnosti vychádza zo vzájomnej interakcie väzenského personálu a väznených osôb. Táto interakcia je považovaná za kľúčovú smerom k bezpečnosti, ochrane a kontrole. Netýka sa iba väzenského personálu zabezpečujúceho ochranu, ale všetkých osôb, ktoré vo väzenskom zariadení pracujú. Dunbar dokonca uvádza, že „každý, kto pracuje vo väzenskom zariadení, má zodpovednosť za ochranu a kontrolu“ (Jewkes a Bennet, 2008b, s. 263). Na rozdiel od voľne viditeľnej alebo identifikovateľnej statickej a organizačnej bezpečnosti pre dynamickú bezpečnosť je ťažiskovým už spomenutý vzťah. Zamestnanci väzenskej inštitúcie musia pochopiť, že interakcia s väzňami humánnym a spravodlivým spôsobom zvyšuje bezpečnosť a poriadok vo väzenskom zariadení (Prison Incident Management Handbook, 2020, s. 21). Prejavy napätia vo väzenskom zariadení medzi väzenskou klientelou [1] môžu mať rôznu podobu, a to napr. vnútornej tenzie, prejavov nespokojnosti, narúšania denného režimu, výskytu konfliktných situácií a pod. Základnou podmienkou pre najdôležitejší aspekt dynamickej bezpečnosti je trvalé pozorovanie a aktívny kontakt, komunikácia s väznenými osobami (Murdoch – Jiřička, 2016, s. 43).

Funkcie a elementy dynamickej bezpečnosti

Viacero autorov zdôrazňuje význam vzťahu ako prvku sociálnej klímy. Horna (2004, s. 243) uvádza, že sociálna klíma je definovaná vzájomnými vzťahmi medzi príslušníkmi/zamestnancami a väzenskou klientelou a je jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcim bezpečnostné riziká vo väzenských zariadeniach. McGuckin (2017, s. 53) sa vyjadruje, že dynamická bezpečnosť sa snaží na princípe budovania pozitívnych vzťahov zvyšovať bezpečnosť a kontrolu, k čomu prichádza prostredníctvom zlepšovania toku informácií prichádzajúcich od väzenskej klientely smerom k personálu. Bezpečnosť vo väzenských zariadeniach závisí od vytvorenia pozitívnej klímy, čo zároveň podporuje spoluprácu zo strany väznených osôb. Pozitívnu psychosociálnu klímu konkrétneho väzenského zariadenia je možné dosahovať prostredníctvom intenzívnej a všestrannej komunikácie väzenského personálu s väzenskou klientelou zameranou na prevenciu a riešenie konfliktov (Hala, 2005).

Koncept dynamickej bezpečnosti je založený najmä na:

 • pozitívnych vzťahoch, komunikácii a interakcii medzi personálom a väzenskou klientelou,
 • profesionalite väzenského personálu,
 • zhromažďovaní relevantných informácií,
 • zlepšovaní/zvýšení kvality väzenského prostredia,
 • stability pravidiel a spravodlivosti vo vnútri väzenskej inštitúcie,
 • pochopení a rešpektovaní osobnej (individuálnej a špecifickej) situácie väznenej osoby,
 • komunikácii, výmene informácií a pozitívnych vzťahoch medzi príslušníkmi/zamestnancami (Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence, 2015, s. 38).

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, koncept dynamickej bezpečnosti nie je postavený iba na udržiavaní a podporovaní sociálnych interakcií medzi príslušníkmi, zamestnancami smerom k väzenskej klientele, ale aj v rovine vzájomnej výmeny informácií medzi príslušníkmi a zamestnancami navzájom resp. medzi jednotlivými oddeleniami, ktoré prichádzajú s klientom do kontaktu. V niektorých prípadoch aj z vonkajšieho pohľadu „banálna“ informácia, resp. jej nezdieľanie, môže mať rôzne negatívne dôsledky vo vzťahu k bezpečnosti.

Dynamická bezpečnosť je vnímaná ako výraz profesionality, smerujúci k znižovaniu napätia, a účinný nástroj prevencie mimoriadnych udalostí. Ako metóda, ktorá nachádza svoje uplatnenie pri výkone penitenciárnej praxe, vedie ku znižovaniu konfliktných situácií a efektívnejšiemu výkonu povinností.

Dynamická bezpečnosť plní najmä nasledovné funkcie:

 • preventívnu ‒ je charakterizovaná včasným identifikovaním, vyhodnotením a ďalšou prácou so získanými informáciami, vďaka čomu možno predchádzať útekom alebo konfliktným a iným rizikovým situáciám,
 • operatívnu ‒ umožňuje byť informovaný o tom, čo sa aktuálne deje vo väzenskom zariadení,
 • hodnotiacu ‒ na základe získaných informácií nám dáva možnosť vyhodnotiť rôzne druhy rizík (nielen bezpečnostné, ale napr. aj prognostické).

Bakič (2020a) medzi elementy dynamickej bezpečnosti zaraďuje:

 • monitorovanie a analyzovanie správania určitých väzenských klientov a skupín,
 • odovzdávanie a zdieľanie informácií medzi väzenským personálom,
 • zdieľanie pripomienok a analýz,
 • pravidelnú interakciu s obvinenými a odsúdenými pri zhromažďovaní informácií a riešení problémov,
 • rozpoznávanie varovných znakov/signálov,
 • tímovú prácu.

Sociálne zručnosti požadované na rozvíjanie dynamickej bezpečnosti sú súčasťou osobnej výbavy každého jednotlivca, preto je schopnosť nadviazať a rozvíjať vzťahy s väznenými osobami a efektívne komunikovať ovplyvnená osobnostnými charakteristikami príslušníkov a zamestnancov väzenských zariadení. Dynamická bezpečnosť pomáha udržiavať bezpečnosť pri súčasnom dodržiavaní práv väzenskej klientely. K rozvoju komunikačných a sociálnych zručností vo väzenských zariadeniach môžu prispievať pravidelné nácviky a tréningy komunikácie, sociálno-psychologické výcviky a samozrejme supervízia.

Z pohľadu sociálnej práce v penitenciárnych podmienkach v Slovenskej republike sa domnievame, že uplatňovanie dynamickej bezpečnosti nachádza efektívne využitie v situáciách, akými sú najmä:

 • dodanie do výkonu väzby a nástup do výkonu trestu odňatia slobody, t. j. v počiatku uväznenia,
 • pri výskyte krízových udalostí, ktoré nevie klient z výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody priamo ovplyvniť a priamo sa ho dotýkajú (napr. rodinné problémy, či už úmrtie v rodine alebo rozvodové konanie a pod.),
 • nereagovanie zo strany vonkajšieho prostredia napr. neposkytovanie informácií, absencia kontaktu s rodinou a pod.

Holistický prístup

V dynamickej bezpečnosti sú obsiahnuté činnosti, ktoré prispievajú k rozvoju profesionálnych pozitívnych vzťahov medzi zamestnancami a väznenými osobami. (Correctional Service Canada, 2020). Korektný vzťah však nesmie prerásť do priateľstva, ale má odzrkadľovať profesionalitu, vzájomnú úctu a rešpekt (Trainers’ Manual on Dynamic Security, 2018, s. 17), samozrejme nesmie prekročiť hranicu, kedy by prišlo k mareniu účelu výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody. Za najefektívnejší možno považovať holistický prístup k dynamickej bezpečnosti, ktorý zoskupuje viacej prvkov bezpečnosti s rovnakým cieľom (obrázok 1).

Obrázok 1: Dynamická bezpečnosť – holistický prístup. Zdroj: Skotte, 2018 (upravené autormi)

Každý z prvkov bezpečnosti má svoj špecifický význam, pričom konečný/kľúčový cieľ všetkých prvkov je totožný. Z praktického pohľadu je nevyhnutné rešpektovať „komplementaritu“ prvkov. Ak totiž je napr. organizačná a statická bezpečnosť na vysokej úrovni, na druhej strane nie sú zabezpečené prvky dynamickej bezpečnosti, väzenské zariadenia sa tak vystavujú vyššiemu riziku aj napr. bezpečnostných incidentov.

K posilňovaniu dynamickej bezpečnosti pomáha rozvíjanie vzťahov s väzenskou klientelou, nasmerovanie energie väznenej klientely do zmysluplnej činnosti a zabezpečenie vyváženého a efektívneho režimu s dôrazom na individuálne programy a potreby napr. formou ponukových listov s ponukou zmysluplného trávenia voľného času.

„S cieľom prispieť k rehabilitácii a príprave na prepustenie je potrebné vyvinúť úsilie na udržanie väzňov obsadených konštruktívnymi a účelnými činnosťami na úspešné opätovné začlenenie do spoločnosti. Základným aspektom dynamickej bezpečnosti je, že jeho cieľom je nasýtiť väzenský spravodajský systém, keďže väzenskí pracovníci sú schopní zhromažďovať relevantné informácie od väzňov počas rutinných činností, aby mohli neskôr oznámiť tieto informácie príslušným odborníkom a väzenským oddeleniam.“ (Justice Trends Magazine, 2020) Na druhej strane stotožňovanie aspektov spravodajského systému vo vnútri väzenského zariadenia a dynamickej bezpečnosti nemožno považovať za správne.

Bezpečnostné incidenty a väzenský personál v systéme väzenstva Slovenskej republiky

Z prieskumu realizovaného Švajčiarskym centrom expertízy väzenstva a probácie – SCEEP (Swiss Centre of Expertise in Prison and Probation SCEPP, 2019) vyplýva, že dynamická bezpečnosť ako koncept nie je hĺbkovo implementovaná vo väzenských zariadeniach v celej Slovenskej republike a v systéme vzdelávania väzenských pracovníkov nie je vyčlenená ako samostatný vzdelávací program. V rámci vzdelávania väzenských príslušníkov je však kontext dynamickej bezpečnosti obsiahnutý v jednotlivých vzdelávacích témach, napr. základy sociálnej komunikácie a i. Princípy dynamickej bezpečnosti sú tiež súčasťou penitenciárneho zaobchádzania s obvinenými a odsúdenými v systéme slovenského väzenstva. Sú implementované najmä v ústavných poriadkoch jednotlivých väzenských zariadení. Tie zahŕňajú striktne stanovený rozvrh dňa s presne definovanými pravidlami fungovania obvinených a odsúdených vo väzenskom zariadení, v rámci ktorých majú garantovanú zdravotnú starostlivosť, duchovnú a sociálnu starostlivosť, vychádzky, hygienu, voľný čas a i. Väznené osoby majú k dispozícii ponukové listy s možnosťou účasti na kultúrno osvetovej, športovej a duchovnej činnosti a pod. Obsah a rozvrh ponukových listov sa líši v závislosti od možností jednotlivých väzenských ústavov.

Zo štatistických dát sú pre tému dynamickej bezpečnosti dôležité údaje týkajúce sa bezpečnostných incidentov (ktoré má koncept dynamickej bezpečnosti potenciál eliminovať) a dáta týkajúce sa personálnych kapacít väzenského personálu a počtu väznených osôb (často opakovaný profesionálny vzťah je možné dosiahnuť iba vtedy, ak je personálne zabezpečenie väzenského personálu primerané). Zároveň je potrebné zdôrazniť, že kľúčové je nielen personálne zabezpečenie výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody ako ťažiska, resp. „srdca“ väzenstva vo všetkých väzenských inštitúciách v SR, ale aj jeho personálne zabezpečenie na úrovni riadenia.

Pre ilustráciu v tabuľke 1 uvádzame sumár vybraných bezpečnostných incidentov, ktoré sa vyskytli v období rokov 2011–2019 v slovenskom väzenskom systéme. Z dôvodu identifikácie trendu uvádzame údaje aj v grafickom spracovaní (graf 1).

typ bezpečnostného incidentu / rok201120122013201420152016201720182019
útek300100000
pokus, príprava na útek412211100
samovraždy obv. a ods.5635461035
pokusy o samovraždu obv. a ods.553834424034554527
napadnutie príslušníka počas služby982031435
bitky medzi obv. a ods.302623311214201415
použitie donucovacích prostriedkov544941525553635866
Tabuľka 1: Počty výskytu vybraných bezpečnostných incidentov vo väzenskom prostredí v SR (časové obdobie 2011–2019). Zdroj: Ročenky Zboru väzenskej a justičnej stráže z časového obdobia rokov 2011‒2019

Graf 1: Vybrané bezpečnostné incidenty vo väzenskom prostredí v SR (2011–2019) – trend v počtoch výskytu.

Ako je viditeľné z grafu 1, dokonané samovraždy obvinených a odsúdených, pokusy, prípravy o útek, samotné úteky a napadnutie príslušníka sa udržiavali v sledovanom období v rozptyle 0–10, resp. v nízkych hodnotách zaznamenaných prípadov. V strednej časti grafu v rozptyle 12–30 zaznamenaných prípadov sú mimoriadne udalosti spojené s bitkami medzi obvinenými alebo odsúdenými, pričom medzi rokmi 2014 a 2015 môžeme pozorovať pokles vo výskyte. Najvyššie hodnoty zaznamenaných prípadov dosahuje oblasť spojená s použitím donucovacích prostriedkov (66 prípadov v roku 2019) a oblasť pokusov o samovraždu obvinených a odsúdených, u ktorej sme za posledný rok sledovaného obdobia (2019) zaznamenali najnižšiu hodnotu z celého sledovaného obdobia (27 zaznamenaných prípadov). Z uvedeného môžeme pozorovať oblasti výskytu bezpečnostných incidentov, na ktoré môžeme v rámci uplatňovania konceptu dynamickej bezpečnosti potenciálne pôsobiť.

Pri bezpečnostných incidentoch vo väzenských inštitúciách je komparácia údajov na nadnárodných úrovniach extrémne komplikovaná, v niektorých prípadoch až nemožná. Dôvodom je rozdielna metodika vyhodnocovania a operacionalizácia (napr. „pokusu o útek“ alebo „bitky“), ako i nejednotnosť v postupoch. Vo väzenskom prostredí v Českej republike bolo napr. v roku 2019 zaznamenaných 11 samovrážd, 15 pokusov o samovraždu, 4 pokusy o útek a 2 prípravy na útek (Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 2019).

Uplatňovanie konceptu dynamickej bezpečnosti a jeho prioritizácie „vzťahu“ medzi väzenským personálom a klientelou je možné najmä vo väzenských zariadeniach, v ktorých je primeraný počet personálu k počtu väznených osôb, t. j. personálny stav nie je poddimenzovaný (napr. Stuparu – Matei, 2020 a i.). V nasledujúcej tabuľke uvádzame pre informáciu priemerný počet príslušníkov a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže z časového obdobia rokov 2011‒2019 a väzenskej klientely.

rokskutočný počet obvinených a odsúdenýchskutočný počet príslušníkov a zamestnancov% podiel skutočného počtu príslušníkov a zamestnancov ku skutočnému počtu obvinených a odsúdenýchskutočný stav príslušníkovpočet príslušníkov zaradených na oddeleniach výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody% podiel počtu príslušníkov zaradených na oddeleniach výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody ku skutočnému počtu obvinených a odsúdených
201010 0314 444
201110 5255 215504 4511 42214
201210 8505 176484 4241 43513
20139 7535 204534 5061 50716
201410 0205 215524 5241 51315
20159 9135 199524 5101 46915
20169 9955 254534 5611 53715
201710 0285 259524 5691 53915
201810 2945 383524 6681 59616
201910 5555 508524 7701 62515
aritmetický priemer (AP)10 1965 268524 5431 51615
Tabuľka 2: Väzenský personál a počet obvinených a odsúdených. Zdroj: Ročenky Zboru väzenskej a justičnej stráže z obdobia rokov 2010–2019, časť organizačno-právnych činností a personálnej práce

Najdôležitejším údajom je percentuálny podiel počtu príslušníkov zaradených na oddeleniach výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody k priemernému počtu obvinených a odsúdených, ktorý mal v sledovanom období rozptyl od 13 do 16 %. Pri identifikácii percentuálnych podielov a počtov príslušníkov zaradených na oddelení výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody boli uvedené celkové počty, ktoré nezodpovedajú počtom príslušníkov vykonávajúcich službu v určenom momente. Samozrejme v internej pôsobnosti slovenského väzenstva sú upravené koeficienty počtu klientov na určitú pracovnú pozíciu, napr. na pracovnú pozíciu sociálneho pracovníka sa systemizuje 1 funkčné miesto pre 500 plnoletých väznených klientov a 1 funkčné miesto pre 350 mladistvých väznených klientov. Percentuálny podiel priemerného počtu príslušníkov a zamestnancov k priemernému počtu obvinených a odsúdených bol v rozptyle 48–53 %. Optikou času stráveného službou v priamom výkone vyplýva, že najviac času s väznenými osobami trávia príslušníci zaradení na oddeleniach výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, a teda majú možnosti podieľať sa na uplatňovaní konceptu dynamickej bezpečnosti v najväčšom rozsahu.

Záver

Dynamická bezpečnosť je založená na neignorovaní, zdieľaní, spracovávaní a vyhodnotení informácií, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom pôsobiť na bezpečnosť a ochranu vo väzenskom zariadení, pričom pomáha budovať profesionálne vzťahy medzi všetkými zainteresovanými v danej inštitúcii. Na prvé miesto kladie profesionálny vzťah väzenského personálu a väznených osôb. Implementácia a uplatňovanie princípov dynamickej bezpečnosti prispieva k celkovému zlepšeniu sociálnej klímy v danom väzenskom zariadení.

Ako sme už uviedli, prejavy napätia v ústavnom prostredí medzi väzenskou klientelou môžu mať podobu napr. vnútornej tenzie, prejavov nespokojnosti, narúšania denného režimu, výskytu konfliktných situácií, neplnením programu zaobchádzania a pod. V rámci dynamickej bezpečnosti vidíme priestor na uplatňovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, či už individuálnou alebo skupinovou formou, ktoré môže vo väzenských zariadeniach prispieť k ventilácii napätia, frustrácie spojenej s uväznením, efektívnemu riešeniu interpersonálnych a intrapersonálnych konfliktov, eliminácii narušenia medziľudských vzťahov v smere dovnútra (s ostatnými spoluväzňami a väzenským personálom) alebo smerom k externému sociálnemu prostrediu.

V závere uvádzame niekoľko odporúčaní a záverov v oblasti vzdelávania a uplatňovania konceptu dynamickej bezpečnosti pre jej efektívne využívanie v praxi (Bakič, 2014b):

 • osvojenie a využívanie komunikačných zručností väzenským personálom pôsobí na lepšiu sociálnu klímu,
 • budovanie techník sebakontroly a kontroly v konfliktných situáciách pomáha predchádzať alebo zabraňovať eskalácii napätia v takýchto situáciách,
 • dôležité je zdieľať informácie o osobnostných črtách, histórii recidívy a pod. medzi zainteresovanými pracovníkmi,
 • podpora dôstojnosti pri zaobchádzaní s väznenými osobami,
 • pokiaľ je to možné, zistené problémy väzenskej klientely vyriešiť pred víkendom alebo sviatkami, aby nedochádzalo k stupňovaniu napätia,
 • po prijatí obvineného, odsúdeného do väzenského zariadenia je nevyhnutné ho v čo najkratšom čase informovať o jeho nárokoch a právach a i.

Domnievame sa, že aktuálna epidemiologická situácia a prijaté opatrenia, ktoré sa dotýkajú aj väzenskej klientely (obmedzenie kontaktných návštev, výskyt ochorenia COVID 19 vo väzenských zariadeniach a pod.), zdôrazňujú potrebu implementácie prvkov a odporúčaní dynamickej bezpečnosti do penitenciárnej praxe a upozorňujú aj na potrebu zvyšovania povedomia v tejto oblasti medzi príslušníkmi a zamestnancami väzenských zariadení. A zároveň zdôrazňujú potrebu zaradenia tohto konceptu „hĺbkovo“ do vzdelávania a praxe väzenského prostredia v SR.

Tomáš Banás
a
Martin Lulei

Použitá literatúra a zdroje

[1] Pre potreby článku budeme pod pojmami väzenská klientela, väznené osoby rozumieť obvinených a odsúdených.

BAKIČ, D. 2014.7th Conference of European Penitentiary Training Academies, Barcelona, Španielsko [online], [cit. 01. 07. 2020], dostupné na: ˂https://www.slideshare.net/justicia/dynamic-security-in-penal-institutions-crocia˃

CORRECTIONAL SERVICE CANADA [online], [cit. 18. 06. 2020], dostupné na: ˂https://www.csc-scc.gc.ca/text/pblct/security/security-04-eng.shtml˃

HALA, J. 2005. K pojmu dynamická bezpečnost ve vězeňství. In Auspicia. ISSN1214 – 4967, 2005, 2/2005, s. 36‒39.

HORNA, O. 2004. Bezpečnost vězeňských zařízení a úloha personálu. In: Evropské vězeňské systémy. Praha: Generální řediteství VS ČR,2004. ISBN 80-239-3645-X, s. 242‒245.

JEWKES, Y. and BENNETT, J. 2008. Dictionary of Prisons and Punishment. Devon: Willan Publishing, 2008. 300 s. ISBN 978-1-84392-291-9.

JUSTICE TRENDS MAGAZINE [online], [cit. 02. 07. 2020], dostupné na: ˂https://justice-trends.press/understanding-radicalisation-dynamic-security-and-intelligence-in-prisons/˃

KONCEPCE VĚZEŇSTVÍ DO ROKU 2025 [online], [cit. 15. 06. 2020], dostupné na: ˂https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/06/Koncepce-vezenstvi.pdf˃

McGUCKIN, J. 2017. Prison Management Booklet. Ukrajina: K.I.S. Ltd., 2017 [online], [cit. 17. 06. 2020]. 95 s. dostupné na: ˂https://rm.coe.int/prison-management-booklet-eng/16807185bd˃

MURDOCH, J. – JIRICKA, V. 2016. Combating Ill-Treatment in Prison: A handbook for prison staff with focus on the prevention of ill-treatment in prison. Strasbourg: Printed at The Council of Europe, April 2016. 92 s. ISBN 011416GBR.

PRISON INCIDENT MANAGEMENT HANDBOOK [online], [cit. 17. 06. 2020], dostupné na:˂https://www.un.org/ruleoflaw/files/Prison_Incident_Management_Handbook_OROLSI_Mar2013.pdf˃

STATISTICKÁ ROČENKA VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2019 [online], [cit. 28. 02. 2021], dostupné na: ˂https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Statistická-ročenka-Vězeňské-služby-České-republiky-za-rok-2019.pdf˃

STUPARU, R. – MATEI, V. 2014. 7th Conference of European Penitentiary Training Academies, Barcelona, Španielsko [online], [cit. 02. 07. 2020], dostupné na: ˂https://www.slideshare.net/justicia/experiences-in-prison-security-management-dinamic-security-romania˃

SKOTTE, S. E. 2018. Dynamic Security Perspectives from Norwegian Correctional Service [online]. [citované 21. 1. 2021]. Dostupné na internete:

˂https://www.epta.info/wp-content/uploads/2019/08/Norway_presentation.pdf˃

SWISS CENTRE OF EXPERTISE IN PRISON AND PROBATION SCEPP. 2019. Dynamic Security ‒ Teaching and Implementation [online]. [citované 21. 1. 2021]. Dostupné na internete: ˂https://www.europris.org/epis/kms/?detail=310˃

TRAINER´S MANUAL ON DYNAMIC SECURITY. 2018. Skopje: Datapons, 2018. S. 108. ISBN 978-92-871-8618-8.

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna. 2015. Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence. Vienna: Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna, 2015.  S. 90. V.15-08103.