Diskutujme, polemizujme, no pokúsme sa predovšetkým koncepčne riešiť profesiu sociálneho pracovníka v rezorte školstva

Profesia sociálneho pracovníka v súčasnom školskom systéme nie je zadefinovaná, koncepčne spracovaná a legislatívne vymedzená v dvoch kľúčových školských zákonoch: zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Túto skutočnosť konštatujeme niekoľko rokov. V porovnaní napr. s prepracovanými systémami v oblasti sociálnej práce realizujúcej sa v školskom prostredí iných krajín (napr. USA, Nemecko, Holandsko) sa začína na Slovensku vytvárať priestor na širšiu vedeckú diskusiu, ktorej výsledkom by mohlo byť práve koncepčné vymedzenie sociálneho pracovníka v rezorte školstva nielen v rámci základného a stredného školstva, ale aj v systéme sociálnych zariadení, ako sú špeciálne výchovné zariadenia (diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatória, § 120 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). Práve legislatívne ukotvenie profesie sociálneho pracovníka v rezorte školstva vnímam ako kľúčové z viacerých hľadísk:

1. pre výkon profesie sociálneho pracovníka v akomkoľvek rezorte je potrebné mať zákonom vymedzené odborné a formálne náležitosti, ktoré jasne vymedzujú status sociálneho pracovníka, od nadobudnutého vzdelania, cez kompetencie, metódy práce s klientom, až po systematické a pravidelné vzdelávanie sa a prevenciu, napr. aj formou supervízie, pri výkone svojho povolania

2. vzhľadom k rôznosti a možnej spolupráce s ostatnými odborníkmi v pomáhajúcich profesiách, ako sú napr. v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní uvedení a definovaní: liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg či koordinátor prevencie, je potrebné zosúladiť a právne vymedziť rolu sociálneho pracovníka ako odborného zamestnanca v rezorte školstva

3. vďaka legislatívnemu vymedzeniu je možné vykonávať profesiu sociálneho pracovníka slobodne, bez tzv. „preklasifikovania“ absolventa sociálnej práce na sociálnych pedagógov či ostatných odborných zamestnancov definovaných zákonom č. 245/2008 Z. z. (§ 130, ods. 3) o výchove a vzdelávaní, ako tomu je v súčasnosti napr. v špecializovaných výchovných zariadeniach

Dôležité oblasti konceptu sociálneho pracovníka v rezorte školstva

Na základe osobných skúseností, praktických zručností, diskusií, spolupráce so študentmi pri realizovaných výskumoch na školách, odborných a vedeckých článkoch a v nemalej miere i osobného celoslovenského výskumu zameraného na zmapovanie potrebnosti, aktuálnosti a využitia profesie sociálneho pracovníka si dovolím ešte uviesť pár dôležitých oblastí, nad ktorými by bolo užitočné sa zamyslieť, pokiaľ chceme čo najefektívnejšie vytvoriť koncept sociálneho pracovníka v rezorte školstva.

 • Nedostatočná informovanosť odbornej verejnosti v oblasti školstva o profesii sociálneho pracovníka, resp. devalvácia profesie sociálnej práce.
 • Absentovanie profilácie sociálneho pracovníka v rámci vysokoškolského vzdelávania, napr. ako špecializácia, alebo študijný program.
 • So vzdelávaním súvisí aj odborná terminológia, ktorá nie je ucelená a ujednotená. Niektorí odborníci používajú termín školská sociálna práca, niektorí sociálna práca v rezorte školstva. Osobne sa prikláňam k pojmu sociálna práca v školstve, rezorte školstva, vzhľadom na tú skutočnosť, že v súčasnosti v praxi sociálni pracovníci využívajú metódy a formy sociálnej práce ako vedného odboru, a nie ako špecifické metódy a formy práce, ktoré sa ustanovili a môžu sa vnímať vyložene ako novovzniknuté a špecifické pre školské prostredie. Vnímam túto otázku ako metodologickú a nebolo by na škodu o tom diskutovať.
 • Zastrešujúca organizácia pre všetkých sociálnych pracovníkov na Slovensku, ktorá by zastupovala a presadzovala na vyšších úrovniach profesiu sociálneho pracovníka.
 • Absentujú pracovné skupiny, ktoré by vízie, programy, štandardy alebo projekty dokázali presadzovať v rámci odborných a vedeckých diskusií.

Čo môžeme urobiť, aby sa nám to podarilo:

 • ak chceme, aby profesia sociálneho pracovníka bola reálne vykonávaná na základných školách, je potrebné sociálneho pracovníka vymedziť v školskej legislatíve (tzv. školskom zákone) a určiť jeho pracovnú náplň a činnosti
 • ak sa vymedzí legislatívne sociálny pracovník v legislatíve, stojí za úvahu dať do študijných programov katedier sociálnych prác na Slovensku predmet: Sociálna práca v škole, Školská sociálna práca
 • ak chceme, aby pracoval sociálny pracovník v rezorte školstva, bude časom potrebné zjednotiť pojem „školský sociálny pracovník“, resp. sociálna práca v škole a vytvoriť vhodnú (nekonfrontačnú s inými vednými odbormi) odbornú terminológiu
 • ak si chceme overiť efektivitu práce sociálneho pracovníka v školách, je potrebné od začiatku pôsobenia sociálneho pracovníka v tomto rezorte vykonávať pravidelné supervízne stretnutia
 • pre optimálne a efektívne riešenia problémov a prevencie by mal sociálny pracovník pôsobiť v škole na plný pracovný úväzok a pôsobiť v priestoroch školy (neprichádzať na stanovený deň a čas), aby mal hodnoverné informácie o psycho-sociálnej atmosfére v škole
 • sociálny pracovník by mal byť predovšetkým aktívny v oblasti sociálneho poradenstva a prevencie pri problémoch žiakov
 • sociálny pracovník by mal pracovať aj na vytváraní dôveryhodnej atmosféry pri riešení problémov a vzbudzovať u žiakov, pedagógov a rodičov žiakov dôveru
 • sociálny pracovník by mal podporovať dôveryhodnú komunikáciu medzi rodičmi a školou a systémovo pracovať s rodinou žiaka
 • sociálny pracovník by mal mať na starosti agendu ohľadne kontaktovania sociálnych inštitúcii v prípade potreby
 • sociálny pracovník v prípade závažného priestupku, resp. trestnej činnosti žiaka by mal byť prítomný na súdnom pojednávaní
 • pre efektívne riešenie v prospech žiaka a rodiča by mal sociálny pracovník kooperovať so všetkými zložkami pôsobiacimi a podieľajúcimi sa na psycho-sociálnom fungovaní žiaka (školský psychológ, triedny učiteľ, výchovný poradca, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, koordinátor prevencie)

Sociálnu prácu v rezorte školstva máme; napriek absencii legislatívy…

Touto cestou by som chcela vyjadriť môj obdiv, uznanie, ocenenie a veľkú podporu dvom ľuďom oddaným profesii sociálneho pracovníka v školách. Od roku 2002, kedy sa problematikou zaoberám, som zaregistrovala mená dvoch kolegov Petra Lengyela a Barbory Cutti, ktorí už pôsobili na školách a vykonávali profesiu sociálneho pracovníka aj napriek absencii vymedzenia v zákone a trvá to dodnes. Prešli si rôznymi úskaliami, náročnými vyjednávaniami a získavali cenné skúsenosti. Som veľmi rada, že môžem skonštatovať: aj vďaka Vám môžeme povedať či už doma, alebo v zahraničí, že sociálnu prácu v rezorte školstva máme aj v praktickej a realizačnej rovine aj napriek absencii základných právnych vymedzení, ktoré sú pre každú profesiu základným kameňom pre plnohodnotný výkon.

Teším sa na diskusie a pevne verím, že vytvoríme pracovnú skupinu a posunieme rozvoj sociálnej práce v rezorte školstva do reálnejšej a praktickejšej podoby.

(Text byl publikován v čísle 2/2013.)

Zoja Koscurová,
Katedra sociálnej práce
Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave