3

Linka důvěry, dle § 55 zákona 108/2006 Sb. sociální služba telefonické krizové pomoci (nyní poskytována i dalšími distančními způsoby – např. chat), může být lakmusovým papírkem aktuálních stavů společnosti. Myslíme tím, aktuálních stavů ve spojitosti s obtížemi, které lidé řeší, tématy, které rezonují, a především situacemi a okolnostmi, které přivádějí lidi do náročných až krizových situací. Jak se tedy proměnily kontakty a kontaktující v posledních měsících, které následovaly po pandemii? Tímto článkem bychom vám rádi přiblížili naše postřehy týkající se dopadu pandemie na duševní zdraví. Modrá linka, z.s., svou činnost na poli telefonické pomoci zahájila v roce 1994, a podíváme-li se do statistiky na kontakty, vidíme,Zobrazit text

Na onkologické klinice ve státě Massachusetts pracuji od března 2020. Můj první nástupní den byl zároveň dnem, kdy začal v tomto americkém státě tzv. lockdown. Ve zdravotnických zařízeních ambulantního typu byl ze dne na den zahájen krizový režim; pracovníci, kteří byli k provozu zařízení nezbytní (essential staff), např. lékaři, sestry a technický personál, pokračovali v práci na stanovišti, zatímco ostatní (non-essential staff) začali pracovat z domova. Mezi ně patřili i ti, kteří se věnují psychosociální péči, tedy sociální pracovníci, psychologové, psychiatři. Jakkoliv bylo náročné zacvičovat se na nové pracovní pozici bez přímého kontaktu s kolegy a nadřízenými, moje osobní „újma“ byla zanedbatelná ve srovnání s dopadem krizového režimu na pacienty kliniky.Zobrazit text

Asociace občanských poraden přináší přehledový článek o problémech, se kterými přicházeli klienti a klientky do občanských poraden nejčastěji během roku 2022.  Složitost, náročnost, ale i komplexnost sociální podpory nabízené prostřednictvím odborného sociálního poradenství poskytovaného v občanských poradnách ukazuje následující tabulka. Dlouhodobě stoupá v občanských poradnách počet dotazů řešených v dluhové problematice (zejména v kategoriích exekuce, oddlužení). Stoupající počet dotazů souvisí s problémy některých energetik, zvyšujícími se cenami energií, zvýšenou inflací a problémy řady lidí, kteří nemají dostatek finančních prostředků, někteří z nich se pokouší dosáhnout na sociální dávky. Řeší problémy spojené s uhrazením nákladů souvisejících s bydlením. Mají těžkosti v práci, pokud jde o zaměstnané lidi, kteří mají, pro ně nezvladatelné, dluhy. Následující textZobrazit text

Rok 2020 byl pro nás všechny velkou výzvou, dříve nepředstavitelnou. Pandemie nové nemoci covid-19 ovlivnila většinu lidí po celém světě. Přinesla do našich životů ztrátu blízkých, bezmoc, frustraci a spoustu omezení, zákazů a nových vládních opatření. Pomohla nám se na nějaký čas zastavit, prozkoumat, jakým způsobem společnost funguje a přehodnotit dosavadní způsob života. Jaké hrozby a příležitosti pandemie pro komunitní práci v Třinci na Borku představovala? Pojďte si to nyní s námi, očima komunitních pracovnic, s odstupem času připomenout. Po dlouhých přípravách nastal den D. Vyrážíme s aktivní obyvatelkou a zároveň lídryní komunity a tanečním souborem dětí z Třince do Prahy na vysněný workshop. Ve vlaku se dozvídáme, že s okamžitouZobrazit text

Od roku 2020 se do diskurzu sociální práce dostává téma Covid-19, téma pandemie a také protiepidemických opatření. Do daného okamžiku věc nevídaná. Díky podpoře mnoha organizací, například Technologické agentury České republiky (dále TAČR), máme možnost průběžně a také retrospektivně reflektovat, jak konkrétně se téma pandemie usídlilo právě v diskurzu sociální práce. Jak hovoříme o pandemii v sociální práci? Tento text se zaměřuje na tu část tématu, kterou nabízí výsledky výzkumu krizového řízení v pobytových zařízeních pro seniory v období platnosti protiepidemických opatření. Nabízí retrospektivní pohled pracovníků vybraného zařízení a uživatelů služeb v tomto zařízení ve vztahu k tomu, co nás pandemie naučila.  Co jsme zjišťovali a jak  Odborný tým složený zeZobrazit text

Bílý kruh bezpečí (BKB) je zapsaný spolek pro pomoc obětem trestných činů včetně domácího násilí. Byl založen v roce 1991 a v České republice poskytuje služby dlouhých třicet dva let. Poradny BKB najdete v devíti městech České republiky – Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Liberec, Jihlava, Pardubice a České Budějovice. Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc nejen obětem trestných činů, ale rovněž pozůstalým osobám po obětech trestných činů, svědkům trestných činů a osobám ohroženým domácím násilím. Každá pobočka BKB má svého klíčového sociálního pracovníka, poradenství poskytují v rámci poradny odborně způsobilí poradci, především právníci, psychologové a sociální pracovníci, a to jako dobrovolníci ve svém volném čase bezZobrazit text

V Česku žije více jak milion lidí s tělesným postižením. Terapie – ať už fyzioterapie,psychoterapie, ergoterapie či jiné – mohou významně ovlivnit kvalitu života, zlepšitjeho fyzický a psychický stav a pomáhají při začlenění do společnosti. Nadační fondSolithera pomocí svých “solidárních terapií” shromažďuje peníze na financovánítakových služeb pro ty, kteří si je nemohou dovolit. Základem fondu je aktivníkomunita terapeutů, kam láká nové lidi. V současné době je pro spoustu fyzicky či psychicky znevýhodněných osob obtížné sedostat k terapeutickým službám. Roli v tom hraje jejich špatná sociální či ekonomickásituace, nedostupnost služeb v blízkém okolí nebo přímo fyzická omezení, která jimnedovolují služby navštěvovat mimo své bydliště. Tyto služby,Zobrazit text

Pandemie Covid-19 s sebou přinesla změny do běžného života, u mnohých v podobě déle stráveného času na internetu, ať už kvůli práci, studiu, pro zaplnění volného času či udržení sociálních kontaktů, což přispělo k rozšíření internetu i do rodin, které od něj byly dříve distancovány. Nabízí se otázka, zda tyto změny vedly k vyšší prevalenci závislosti na internetu a zda je možné vymezit skupinu náchylnější k této závislosti. Netolismus a jeho sociální dopady Závislost na internetu, označována jako “netolismus”, se klasifikuje jako nelátková, behaviorální, nechemická či nedrogová závislost (Státní zdravotní ústav, www.nzip.cz), konkrétně se jedná o používání internetu, které s sebou do života jedince přinášíZobrazit text

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Václav Havel MENS SANA, z.ú. poskytuje profesionální sociální služby ročně více než 200 lidem se zkušeností s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji již 27 let. Zažili jsme euforii devadesátých let, rozvoj internetu, 3D technologií, sociálních sítí, ale také ničivé povodně, železniční katastrofy, uprchlické krize a pandemii. Pandemie Covid 19 nás zastihla podobně jako tisíce jiných lidí i institucí zcela nepřipravené.  Přinesla mnoho obtížných zkoušek a náhlých změn.  Nová situace v souvislosti s pandemií koronaviru vyvolala spoustu otázek, na které bylo obtížné hledat odpovědi, jelikož pro každého z násZobrazit text

Pracovní povinnost (PP), nařízená studentům v souvislosti s realizací proticovidových opatření, byla bezprecedentním zážitkem krizové práce v sociálních službách. Dlouhodobý výzkum s osmi studentkami bakalářského programu speciální pedagogiky FP TUL v kontextu PP trval ve třech fázích od března 2020 do května 2022. První rozhovory proběhly v rámci předvýzkumu v r. 2020, další v r. 2021 a poslední dotazování v r. 2022, kdy studentky již absolvovaly a profesionálně pomáhaly. Odstup dvou let nám umožnil získat retrospektivní náhled, poukázal na tehdejší bilanci šoku, stresu, vyčerpání i smysluplnosti. Traumata spojená s pandemií Covid-19 v zařízeních sociální péče se transformovala do neopakovatelných vzpomínek na rychle nabyté pracovní kompetence, uplatnitelné praktické dovednosti i na spokojenost. Vstupní předpoklady aZobrazit text