Rodinné konference – nástroj, který umožňuje vyslyšet hlas dětí

V oblasti sociálně právní ochrany dětí se pracovníci setkávají s mnohými náročnými situacemi rodin, které dopadají na děti nebo mládež. V těchto situacích mohou využívat různé postupy a nástroje, které dnes již existují. Jedním z inovativních z nástrojů, který je možno využít, a jehož silou je zejména posílení přirozených zdrojů rodiny a navrácení zodpovědnosti do jejích rukou, jsou rodinné konference. A právě tento nástroj se rozhodla využít sociální pracovnice OSPOD v Jihomoravském kraji v rámci projektu Zaostřeno na rodinu organizace IQ Roma servis.

Situace rodiny

13letá Andrea a 11letý Robin žili po rozvodu rodičů u mámy, jejich táta žil s novou partnerkou, se kterou čekal nového potomka a příliš se s dětmi nestýkal. Jejich máma měla dlouhodobé vážné psychické problémy a její psychický stav dopadal na každodenní život dětí. Děti neměly zajištěnu pravidelnou stravu, vhodné ošacení, chyběla jim láskyplná pozornost i dohled a ve škole si velmi zhoršily svůj prospěch. S problémy doma si poradily po svém – nefunkční svět okolo sebe si nahrazovaly virtuálním světem a na počítači trávily veškerý volný čas. Robin vnímal internet jako jediné bezpečné prostředí: „Když tam umřu, tak zase ožiju. Můžu tam být, čím chci. I králem. A nikdo mi tam neubližuje.“

Pracovnice OSPOD s rodinou spolupracovala delší dobu, ale rodičům se situaci nedařilo zlepšit.  Ve chvíli, kdy se dozvěděla o sebepoškozování Andrey, obě děti na její doporučení navázaly spolupráci s psycholožkou. Rodinnou situaci však bylo potřeba řešit do hloubky. Díky projektu Zaostřeno na rodinu se pracovnice dozvěděla více informací o rodinné konferenci, tedy nástroji, s jehož pomocí rodiče mohou situaci řešit ještě stále vlastními silami, ale s pomocí svých příbuzných a přátel. V případě, že by nabídku nevyužili, musela by přistoupit k direktivnějšímu řešení, aby zajistila bezpečí a naplnění potřeb dětí. Rodiče s rodinnou konferencí nakonec souhlasili, a tak mohla začít její příprava. Otázkou pro rodinnou konferenci bylo: „Jak zajistit, aby byly děti šťastné a měly vše, co potřebují?“ Podmínkou plánu pak bylo, že děti budou i nadále spolupracovat s psycholožkou.

Příprava rodinné konference

Organizaci rodinné konference má vždy na starosti nezávislý koordinátor, který není pracovníkem OSPOD ani klíčovým pracovníkem rodiny z pomáhající organizace. Ten pomáhá rodičům pozvat na setkání všechny účastníky a připravuje je na setkání. Zároveň organizuje setkání podle představ rodiny. Příprava rodinné konference trvá v průměru 4 až 6 týdnů. 

Koordinátorka RK kontaktovala nejprve rodiče a následně všechny další osoby, na které dostala od rodiny kontakt, tedy především širší rodinu ze strany otce i matky, za kterou musela jet do vzdálenějších míst České republiky. Speciální pozornost pak koordinátorka věnovala přípravě dětí, se kterými se viděla vícekrát, a to i o samotě. Jak příprava proběhla?

Výchozí situace nebyla vůbec jednoduchá. Ať už proto, že zpočátku máma dětí díky psychickému rozpoložení vůbec nechtěla s koordinátorkou mluvit a pustit ji k sobě domů, anebo proto, že širší rodina bagatelizovala problém s tím, že se toho tolik neděje, že děti mají jen pár problémů ve škole. „Překvapila mě ta energie, kterou širší rodina vynaložila na to, aby popřeli ten problém. Byli velmi kreativní v tom, jak se tomu vyhýbat a kdo jiný má ten problém řešit. Chtěli, ať to řeší soudy a OSPOD, nechtěli převzít zodpovědnost.“

Příprava dětí

Na počátku bylo velmi důležité, aby děti dostaly všechny potřebné informace o tom, co to rodinná konference je a jak bude probíhat. V průběhu přípravy pak měly možnost vyslovit, koho dalšího na rodinném setkání chtějí, co chtějí ostatním účastníkům sdělit a co mají účastníci vyřešit. Koordinátorka shrnula pohled dětí: „Obě děti se shodovaly v tom, že jen chtějí, aby jejich máma byla zdravá. I když pro ně situace nebyla snadná, neuměly si představit, že by žili u někoho jiného i z toho důvodu, že by pak mohly mít omezený přístup k internetu.“ Velmi důležité bylo také zajištění podpůrných osob pro děti na setkání z přirozené rodinné sítě.

Postupně se v přípravě podařilo dostat ke konstruktivní debatě a přes počáteční překážky nakonec svou účast na rodinném setkání potvrdilo 17 členů rodiny, včetně partnerky otce, která zpočátku jakékoliv zapojení odmítala. „To, jak to dopadlo, není moje zásluha – práce koordinátora je jen ťukání do kuliček – jak se ty kuličky rozkutálí, to je na nich. Byl to opravdu živý proces, spoustu věcí si rodina dojednávala sama, beze mě. Vždycky, když jsem si už myslela, že je to ztraceno, tak se mezi nimi něco stalo a proces se zase rozběhl.“ (koordinátorka)

Realizace rodinné konference

V den rodinné konference se díky onemocnění některých členů rodiny dostavilo 15 lidí, včetně obou rodičů i dětí. Na začátku setkání koordinátorka všechny přivítala, zopakovala pravidla pro setkání a dala všem možnost, aby se představili. Poté si vzala slovo svolavatelka setkání – pracovnice OSPOD, která zopakovala hlavní důvod setkání a otázku pro rodinnou konferenci. Účastníci měli také možnost zeptat se jí na informace, které jim chyběly pro tvorbu plánu.  Před vytvářením plánu ještě promluvila psycholožka ze služby SAS, ke které děti pravidelně docházejí, a jejíž přítomnost si děti přály. Psycholožka mluvila o tom, co by děti chtěly a potřebovaly z jejího pohledu, tedy zejména o  jejich potřebě cítit zájem svých nejbližších.

Tvorba plánu

Po úvodní části měla rodina tzv. soukromou rodinnou poradu, tedy čas jen pro sebe a pro tvorbu plánu. Ve výsledném plánu, který rodina vytvořila zcela sama, se nakonec dohodlo, že máma dětí podstoupí léčbu, sdělí rodině svou diagnózu a děti budou moci zůstat v její péči. Avšak rodina také stanovila plán B – v případě, že se situace dětí nezlepší, děti půjdou do péče otce. V plánu se mimo to myslelo na úkoly pro děti týkající se zlepšení jejich prospěchu a školní docházky, ale také na podporu dětem i matce. Děti samotné dostaly na rodinné konferenci velký prostor říci, co chtějí a co naopak nechtějí, a i když to pro ně nebylo snadné, díky podpůrným osobám i přítomnosti psycholožky na chodbě, vše zvládly. Rodina na konci představila plán pracovnici OSPOD, která jej schválila. Společně se také dohodli, že sociální pracovnice bude kontrolovat naplnění plánu a pomáhat rodině a dětem i nadále.

Hodnocení OSPOD a koordinátorky

Jak pracovnice OSPOD zmínila, velkým plusem bylo zejména to, že si otec uvědomil závažnost situace, a aktivizovalo jej to. Plán podpořila také jeho partnerka. Pracovnice tak má jistotu, že i když se plán A nepovede realizovat, o děti bude postaráno. Dalším velkým přínosem je fakt, že si plán odsouhlasily i děti, pro které bylo těžké přijmout myšlenku, že by šly od mámy pryč. Takto jsou více připraveni na situaci, že se to může stát. „Odnáším si z toho přesvědčení o tom, že se rodinná konference dá použít a že je to dobrý nástroj. Hlavně kvůli dětem, jejichž názor tam prostě musí být slyšen.“ A jak hodnotí proběhlou RK koordinátorka? „Největší přínos pro mě byl, že ti lidi na sebe začali na setkání reagovat – že např. babička objala Andreu, Robin se hádal s tátou, ale pak se domluvili a objali. Ty kamenné tváře na sebe prostě najednou začali reagovat.“

Co jsou to rodinné konference?

Rodinná konference je setkání rodiny a dalších důležitých osob v životě dítěte (příbuzní, přátelé, sousedé atd.), kteří se scházejí proto, aby společně rozhodli o budoucnosti dítěte. Cílem je vytvořit plán řešení dané situace, a to tak, aby bylo zajištěno bezpečí dítěte. Setkání organizuje a všechny účastníky na něj připravuje nezávislý koordinátor. Plán si rodina tvoří úplně sama, bez odborníků a bez facilitátora. Tento přístup původně vznikl na Novém Zélandu, odkud se postupně rozšířil do celého světa, včetně střední Evropy.

V čem jsou rodinné konference jedinečné?

  • dávají rodině možnost převzít zodpovědnost a řešit situaci svých dětí vlastní silou,
  • setkání patří rodině – rodina si volí účastníky, místo i čas pro setkání,
  • rodina má v průběhu setkání tzv. soukromou rodinnou poradu – tedy čas jen pro sebe, bez přítomnosti odborníků a facilitátora, v rámci kterého tvoří plán,
  • snahou je, aby na setkání bylo co nejvíce lidí z okruhu rodiny a přátel,
  • konferenci vždy pomáhá připravovat nezávislý koordinátor,
  • setkání samotné je pro rodinu ozdravné a zvyšuje šanci na udržení dětí v péči rodiny nebo na jejich návrat zpět do rodiny.

 

Projekt Zaostřeno na rodinu

Rodinné konference jsou jednou z inovativních metod při práci s ohroženými rodinami, které propagovala organizace IQ Roma servis v rámci svého projektu Zaostřeno na rodinu v Brně a celém Jihomoravském kraji v období 2017 – 2019. V tomto projektu byly pravidelně pořádány celodenní interaktivní workshopy pro sociální pracovníky OSPOD a NNO pracující s rodinami, na kterých se účastníci dozvídali více o interaktivních případových, případových a rodinných konferencích od předních českých odborníků na tyto nástroje, a také si mohli nástroje vyzkoušet v praxi pro své klientské rodiny.

IQ Roma servis na tento projekt naváže, pokud bude schválen projekt Zaostřeno na rodinu II, v rámci kterého bude možné realizovat rodinné, interaktivní i případové konference, a také vzdělávat další koordinátory a administrátory rodinných konferencí, ale také organizátory a facilitátory interaktivních případových konferencí. Poptat si uspořádání interaktivní nebo případové konference včetně důsledné organizace je možné v Jihomoravském kraji již nyní, a to v rámci v rámci vzdělávací instituce Akademie Diversitas (www.akademie-diversitas.cz). Na internetových stránkách Akademie Diversitas naleznete, krom jiného, také různé materiály ke stažení, včetně nových metodik, komiksů, materiálů pro přípravu s dětmi a videí týkajících se PK, IPK a RK.

Sabina Maňková,
Metodická garantka pro rodinné, případové a interaktivní konference, IQ Roma servis, z.s.
Vedoucí týmu organizátorů a facilitátorů, Akademie Diversitas, Brno