ilustrační obrázek s-case

S-Case: Skutočná inovácia, ktorá zachráni životy

Moderné technológie zachraňujú životy. To je fakt, o ktorom už dnes nikto nepochybuje. Mladá slovenská firma ale prináša niečo úplne nové. Drobný prenosný prístroj umožňuje kontrolu telesných funkcií a tiež ich analýzu. Aké funkcie ponúka a ako ho budú môcť využívať sociálni pracovníci? Viac detailov vám prinášame v nasledujúcom rozhovore s Martinom Pekarčíkom a Slavomírom Hruškom, dvomi tvárami inovácie zo Slovenska.

„Vyvinuli sme prenosný prístroj, ktorým možno sledovať väčšinu telesných funkcií, ako napríklad teplota, glykémia, saturácia krvi či tlak, a vyhodnocovať ich. Umožňujeme tak lepší prehľad o stave pacienta a zároveň otvárame úplne novú kapitolu. Prístroj totiž umožňuje prehľad aj pre nelekársky personál ako sú sociálni pracovníci,“ hovorí Martin, ktorý stojí za ideou celého vývoja.

„Prístroj sme testovali už niekoľkokrát,“ vysvetľuje Slavomír, ktorý sa stará o nadväzovanie partnerstiev, investícií a grantov. „Aj napriek tomu, že naše zariadenie je vo fáze vývoja, jeho funkčné prototypy sa už teraz naplno využívajú na pomoc a prevenciu pre klientov centier a domovov sociálnych služieb (DSS/CSS), pacientov s hypertenziou a glykémiou či pre vyradené skupiny obyvateľstva. Vďaka Nadácii DEDO a neziskovej organizácii EQUITA, ktoré pravidelne organizujú zdravotný a sociálny skríning pre ľudí bez domova, sa zariadenie mohlo osvedčiť v praxi pri vytváraní celkovej anamnézy pacientov v mestách na Slovensku, konkrétne v Bratislave a Košiciach. Monitoring ľudí bez domova je pritom pilotným programom, ktorý sa venuje prevencii zdravia ľudí bez domova a súčasne v rámci ktorého sú pacientom merané ich vitálne funkcie a odoberaná pacientska anamnéza,“ pokračuje Slavomír. „Následne v prípade indikácie je pacientom vyčlenený určitý typ liečby s cieľom eliminovať ich zdravotné problémy. Aktívne sme sa zúčastnili monitoringu v Útulku pre ľudí bez domova OÁZA, ktorý je alokovaný na periférii Košíc a vo svojich priestoroch momentálne združuje 250 klientov, ktorí sa ocitli v krajnej životnej situácii a prišli o strechu nad hlavou. Skríningu sa zúčastnili aj medici z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Šafárika v Košiciach, dobrovoľníci a tiež tím S-Case. Našou úlohou bolo klientom útulku kontrolovať hodnoty krvného tlaku, doplniť informácie o ich celkovom zdravotnom stave a nastaviť pacientov na liečbu či ich edukovať o benefitoch dlhodobej antihypertenznej liečby.“

Následne, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a nezisková organizácia EQUITA zorganizovali skríning aj na západe krajiny, v Bratislave pod mostom Lafranconi, kde bola pozornosť opäť venovaná komplexnému skríningu ľudí bez domova. „Čísla v našom hlavnom meste sú alarmujúce, nakoľko podľa štatistického úradu sa nachádza v jeho uliciach oficiálne až 1800 ludi bez domova. Počas neskorého letného poobedia sme spolu so spomínanými entitami opäť spojili svoje sily a aj za pomoci zariadenia S-Case sme dokázali pacientsku anamnézu zostaviť efektívnejšie a rýchlejšie viac ako 40 ľudom bez domova.“

Okrem toho sú prototypy S-Case využívané v DSS a CSS na monitorovanie pacientov, kde uľahčujú prácu personálu a skracujú čas celkového vyšetrenia. Všetky údaje sú namiesto zapisovania na papier ukladané a odosielané do digitálnej databázy a personál tak má tieto údaje k dispozícii v desktopovej či mobilnej aplikácii. „Čo sa týka samotného testovania zariadenia, tak jej na naše potešenie používa aj mnoho seniornějších pacientov v našom okolí.“

Princíp implementácie zariadenia do rúk zdravotníckeho personálu v Severnom Macedónsku bude pritom postavený na identickom princípe ako na Slovensku.

„Spolupráca s Rozvojovým programom Spojených národov (UNDP) nám priniesla jedinečnú možnosť nadviazať kooperáciu s najprestížnejšou klinikou v krajine – Zan Mitrev Clinic, a zároveň aj s neziskovou organizáciou Health Education and Research Association (HERA),“ začína Martin.

Klientami prestížnej Zan Mitrev Clinic sú predovšetkým pacienti, ktorí trpia na cukrovku a kardiovaskulárne choroby. Okrem toho sa riešenie dostane aj do rúk tehotných žien, ktoré žijú v rurálnych oblastiach krajiny a ich stav bude monitorovaný personálom organizácie HERA. „Aby implementácia trinástich zariadení prebehla podľa nielen našich predstáv, ale aj očakávaní kliniky a organizácie, spolu s tímom sme vycestovali do Severného Macedónska už s predstihom. Návšteva a zoznámenie sa s prostredím či zdravotníckym personálom nám zodpovedala mnoho otázok ohľadom systémov, možnosti napojenia a vytvorila určité synergie, ktoré budeme počas implementácie udržiavať,“ vysvetľuje Slavomír.

Ako si predstavujete, že bude nakoniec prístroj používaný?

Slavomír: Samotný model využiteľnosti zariadenia S-Case možno rozdeliť do dvoch samostatných oblastí. Prvou je vzdialený monitoring pacientov s chronickými ochoreniami, imobilných pacientov či pacientov po jednodňovej operácii, kedy je sám pacient si schopný prostredníctvom zariadenia monitorovať svoj zdravotný stav a dokáže tiež svoje otázky či komplikácie komunikovať s lekárom na diaľku a bez toho, aby musel jeho ambulanciu navštevovať na týždennej báze. Ako príklad môžeme uviesť pacientov, ktorých trápi hypertenzia či už spomínaná cukrovka. Druhou oblasťou uplatnenia zariadenia možno nájsť pri starostlivosti o starších, seniornejších pacientov (Elderly care). V tomto prípade je S-Case umiestnený do rúk zdravotníckemu personálu, ktorý je zodpovedný za starostlivosť a samotný monitoring daných pacientov/klientov v domovoch a centrách sociálnych služieb či agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. V týchto zariadeniach dokáže S-Case šetriť nielen čas personálu pri odbere anamnézy a vitálnych funkcií, ale taktiež je riešenie schopné zefektívniť samotnú medicínsku prax, nakoľko zdravotníci nie sú nútení zapisovať získané údaje na papier a následne ich prepisovať do AIS (Ambulatného systému). S-Case taktiež slúži ako skvelé spojenie pre všeobecných lekárov so spomínanými domovami a centrami sociálnych služieb, čo zefektívňuje samotný výkon lekára, ale taktiež mu šetrí čas, nakoľko namiesto opakovaných preventívnych návštev centier a domovov má lekár, prostredníctvom zariadenia, stály prehľad o zdravotnom stave klientov.

Ako vidíte použitie i mimo medicínske odbory, práve napr. v sociálnej práci?

Martin: Problematikou sociálnej práce a aspektami jej zefektívnenia sme sa zaoberali v priebehu posledných týždňov. Snažili sme sa zistiť aktuálnu situáciu a nájsť spôsob uplatnenia nášho zariadenia aj v tomto smere a zamerali sme sa priamo na rómsku komunitu, o ktorú sa na Slovensku starajú tazkvaní Asistenti Zdravia (sociálni pracovníci). Čísla sú zarážajúce a ukazujú vysokú disproporciu, nakoľko sa aktuálne o rómsku komunitu, ktorú tvorí približne 400 000 ľudí, stará len 200 Asistentov Zdravia. Ich náplňou práce sú takzvané „door-to-door“ návštevy – čo znamená, že asistenti navštevujú rómske rodiny v ich domácnostiach a zisťujú ich aktuálny zdravotný stav. Často však nemajú dostatočné množstvo medicínskych prístrojov na meranie vitálnych funkcií a všetky údaje zapisujú na papier, čo pri danom pomere zdravotníkov ku rómskej komunite robí tento proces veľmi zdĺhavým a nefunkčným. S-Case by čiastočne mohol pomôcť aj v tejto oblasti, a to opäť pri zvýšení efektivity práce Asistentov Zdravia.

Sociálni pracovníci nemajú často dostatok prístrojov a času sledovať pacientov, vidíte nejaké výhody aj tu?

Martin: Veľký prínos pre sociálnych pracovníkov vidíme práve v skutočnosti, že naše zariadenie kombinuje viaceré senzory do jedného a jednoducho ovládateľného zariadenia. Sociálny pracovník, ktorý používa S-Case, tak drží v rukách komplexný nástroj na meranie viacerých fyziologických funkcií a zároveň aj digitálny anamnestický dotazník, pacientsku databázu či svoje unikátne poznámky. Opäť by som preto podotkol, že aj v tejto sfére dokáže zariadenie zefektívniť výkon práce.

Ako sa pozeráte na použitie prístroja v rámci pandémie, existujú tak nejaké priesečníky?

Martin: Koronavírus je vysoko prenosný medzi populáciou a karanténa prináša zaručené výsledky jeho eliminácie. Tu sa opäť ukazuje výhoda vzdialeného telemonitoringu pacientov, ktorí sú vírusom nakazení. V pohodlí domova si totiž sami dokážu merať svoje fyziologické hodnoty bez toho, aby navštevovali lekárovu ambulanciu a sedeli v čakárni s ostatnými pacientami. Keď sa na to pozrieme z druhej strany, rovnako aj zdraví pacienti majú v súčasnosti strach a obavy z návštevy lekára práve kvôli dôvodom spominaným vyššie a v neposlednom rade sa dokáže prostredníctvom S-Case chrániť aj samotný lekár, ktorý môže konzultovať zdravotný stav svojich pacientov aj na diaľku. V aktuálnej situácii je práve telemonitoring výhodou nášho riešenia, kedy má lekár k dispozícii údaje o pacientovi v reálnom čase a zároveň má pacient k dispozícii zdravotnú starostlivosť aj bez toho, aby trávil čas v ambulancii alebo nemocnici. Aktuálne sme poskytli naše zariadenie pacientom pozitívnym na COVID-19, čo nám umožňuje sledovať zmeny saturácie krvi či teploty pacienta počas jeho pobytu v karanténe.

Testujete použitie v Macedónsku. Čo konkrétne?

Slavomír: V rámci projektu Pilotovanie diagnostického riešenia S-Case na zlepšenie primárnej starostlivosti a vzdialeného monitorovania pacientov, ktorý je realizovaný pomocou Rozvojového programu Spojených národov (UNDP) a s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, rozbiehame dve pilotné partnerstvá.

Prvé je uzavreté s najmodernejšou klinikou v Severnom Macedónsku, ktorá ponúka širokú škálu lekárskych služieb špecializovaných na srdcovú chirurgiu, ale zároveň sa sústreďuje aj na novodobé postupy a riešenia, ktoré pomáhajú predchádzať chorobám 21. storočia. Zan Mitrev Clinic používa S-Case na vzdialené monitorovanie dvadsiatich pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami, ktoré sú spojené s cukrovkou.

Druhá spolupráca prebieha so Združením pre vzdelávanie a výskum v oblasti zdravia (HERA), založené šiestimi študentami medicíny, ktorí sa rozhodli pre zmenu v rámci nedostatočného vzdelávania či starostlivosti o pacientov trpiacich na HIV či AIDS v Severnom Macedónsku,a ktorí často nemajú prístup ani k základným liekom. Združenie momentálne poskytuje bezplatné a dôverné služby v rámci sexuálneho a reprodukčného zdravia a rodovo podmieneného násilia, vzdeláva v oblasti sexuálnych práv & posilňuje marginalizované spoločnosti. HERA prostredníctvom S-Case bude monitorovať 128 tehotných žien a netehotných mamičiek, najmä v sociálne slabých rodinách, prostredníctvom mobilných tímov, ktoré budú tvoriť gynekológ, zdravotná sestra, vodič, vedúci komunity a stacionárne tímy.

Ako vyzerá sociálny systém v Macedónsku – z vášho pohľadu? Čo vás napríklad prekvapilo, oproti skúškam prístroja na Slovensku?

Slavomír: Počas nášho pobytu v Severnom Macedónsku sme si všimli hneď niekoľko rozdielov oproti situácii na Slovensku, najmä ak sa bavíme o odľahlejších oblastiach. Spolu s kolegami z týmu sme navštívili mesto Kumanovo s počtom obyvateľom okolo 100 000. Tu sme sa stretli s lokálnou gynekologičkou a jej zdravotnou sestrou priamo v ich malej gynekologickej klinike, do ktorej dochádzajú tehotné aj netehotné mamičky z celého okolia.

Z našej síce krátkej, no zato intenzívnej návštevy dedukujeme, že Macedónci sú veľmi milí, prívetiví a otvorení ľudia a privítali nielen nás, ale aj naše zariadenie s otvorenou náručou. Už počas hneď prvých meraní ich záujem a obľuba pracovať s S-Case rástla a my sme sa nestíhali čudovať tej rýchlosti s akou si na zariadenie zvykli. Po niekoľkých konzultáciách s pacientkami, ale aj personálom ambulancie sme dostali pozitívnu odozvu s tým, že práve takéto riešenie je pre outreach programy, nielen v Macedónsku, veľmi užitočné.

Vyhrali ste teraz niekoľko cien, napríklad od OSN – ako vidíte túto spoluprácu ďalej?

Slavomír: Vďaka programu od OSN, konkrétne UNDP, sme získali grant vo výške 40 000 eur na odpilotovanie projektov v Severnom Macedónsku a samotné pokračovanie spolupráce bude závisieť najmä od výsledkov, ktoré dané piloty prinesú. V mene tímu by som rád povedal, že z našej strany vidíme veľkú pridanú hodnotu spolupráce nielen preto, že UNDP má silnú základňu projektov po celom svete, ale hlavne kvôli podobnému nastaveniu a mindsetu pri riešení problémov v rôznych znevýhodnených krajinách, akou je napríklad aj Severné Macedónsko. Veľmi si vážime dôveru, ktorú do nás vkladajú, a tešíme sa na výsledky, ktoré spolupráca prinesie.

Slovak Challenge Fund

Program OSN financovaný slovenským ministerstvom zahraničia sa začal v roku 2020 s cieľom dohľadávať inovačné riešenia a ponúkať ich v zahraničí. Do programu sa zatiaľ zapojilo 5 firiem, ktoré ponúkajú jedinečné slovenské inovácie. S-Case je jednou z nich.

S-Case a ich práce s partnermi z HERA v Macedónsku

Sociálna pomoc v hlavnom meste Skopje

Dve mládežnícke centrá Chcem vedieť (eng. I Want To Know) založené samotným združením HERA, sú umiestnené v rozličných častiach hlavného mesta Skopje. Prvé, nachádzajúce sa v oblasti Shuto Orizari, navštevujú miestni obyvatelia, predovšetkým Rómovia, zatiaľ čo druhé centrum ponúka svoje služby v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia pre obyvateľstvo postihnuté HIV, vrátane homosexuálov a mladých ľudí.

Obidve centrá v súčasnosti ponúkajú gynekologické a dermatologické služby, skríning, diagnostiku a liečbu sexuálne prenosných infekcií (kvapavka, chlamýdie, syfilis, trichomonády a HPV). Okrem toho tiež svojim klientom ponúkajú bezplatnú antikoncepciu, prezervatívy, lubrikačné gély či informačné a vzdelávacie materiály a bezplatnú terapiu. Klienti okrem toho majú nárok aj na psychologickú podporu, právnu a sociálnu pomoc a konzultácie s psychiatrom. Všetky tieto služby sú poskytované dôverne a bezplatne a nevyžaduje sa žiadna osobná identifikácia klienta.

Manažér centra pre mládež v Shuto Orizari je zároveň aj sociálnym pracovníkom a jeho úlohou je taktiež poskytovať podporu, informovať klientov o ich právach a motivovať ich k aktívnemu hľadaniu vhodnej pozície na trhu práce či k vstupu do systému formálneho vzdelávania.

Pohľad združenia HERA na spoluprácu a inovatívne riešenie S-Case

Tehotné ženy z vidieckych oblastí čelia obmedzenému prístupu k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. HERA preto založila mobilnú gynekologickú kliniku, ktorá bezplatne ponúka gynekologické služby ženám v odľahlých častiach krajiny, kde sú tieto, ale aj ostatné medicínske služby často zanedbávané a poskytované nedostatočne.

Služby ponúka tím zložený z gynekológa, zdravotnej sestry a vedúceho miestnej komunity, ktorý zodpovedá za mobilizáciu obyvateľstva k využívaniu poskytovaných služieb.

„S-Case je pre nás jedným z najpraktickejších a najdôležitejších prístrojov pre vykonávanie našej práce, pretože nám umožňuje zmerať klientovu teplotu, krvný tlak a hladinu cukru v krvi za pár minút. Veľkou výhodou je aj jeho kompaktnosť, ktorá uchováva všetky senzory v jednom zariadení. Prínos riešenia vidíme aj v stacionárnych centrách či v teréne pri gynekologických vyšetreniach tehotných žien, kedy je pacientkám zostavená komplexná anamnéza a sú jej poskytnuté aj dodatočné informácie týkajúce sa jej zdravia,“ hovorí členka tímu HERA.

„S-Case bol predstavený priamo mobilnému tíu v meste Kumanovo, kde sa stretol nielen s pozitívnymi ohlasmi, ale tiež aj návrhmi na jeho vylepšenie. Zariadenie bolo oceňované predovšetkým našimi terénnymi pracovníkmi a spolu s nimi sa už teraz tešíme na jeho implementáciu,“ doplňuje koordinátorka mládežníckych centier združenia HERA.

Nápad vyrobiť S-Case sa zrodil nedávno. Riešili sa otázky ohľadom dostupnosti zdravotníckej starostlivosti v krajinách z nízkym ekonomickým statusom. Čo ale bol ten zásadný a konkrétny impulz, ktorý viedol k rozhodnutiu vyrobiť prístroj a uviesť ho na trh?

Martin: Aby som bol konkrétny, nápad vyrobiť S-Case nebol taký priamočiary. Ako študent medicíny absolvuje veľa praktických prednášok a cvičení, jedným z nich bolo aj odoberanie krvi, ktoré sme praktizovali s mojimi spolužiakmi. Mal som však problém s identifikáciou žíl pod vrstvou tuku u môjho obéznejšieho spolužiaka. Rozmýšľal som, ako zabezpečiť bezproblémový odber krvi u pacientov, ako je napríklad on, a tak vznikol nápad takzvaného „hľadača žíl“ (veinseeker). Po mnohých diskusiách s lekármi a zdravotníckym personálom však prišiel nápad praktického zariadenia, ktoré obsahuje základné senzory, a v podstate od toho momentu sa začal samotný vývoj S-Case. Okrem toho impulz k výrobe samotného zariadenia sa skladal z troch dôležitých nedostatkov, ktoré môžeme nájsť v zdravotníckej starostlivosti v ekonomicky menej vyspelých krajinách, konkrétne citeľný nedostatok trénovaného zdravotníckeho personálu, kvalitných medicínskych prístrojov a v neposlednom rade neprakticky vedeného systému pacientskej databázy.

Eva Lacinová,
Innovation Specialist for Challenge Funds, Rozvojový program Spojených národov

Tatiana Šišková,
PR manažerka S-Case