3/2008

Podniková sociální práce

26.9.2008 Blanka Plasová recenzovaný článek
Klíčová slova: governance, harmonizace práce a rodiny, společenská zodpovědnost firem, zaměstnavatelé,

V rámci této stati budou vyvozena možná vysvětlení role zaměstnavatelů v oblasti řešení problematiky nerovnováhy pracovního a rodinného života zaměstnaných rodičů s dětmi, která nabízí na tomto poli koncept governance a koncept společenské zodpovědnosti firem. Legitimitu výběru těchto teoretických východisek spatřuji především v tom, že se oba koncepty zaměřují na interakci aktérů v rámci poskytování sociálních služeb a dalších benefitů, přičemž se jejich hypotézy a očekávání do určité míry přibližují. Zobrazit text

26.9.2008 Kateřina Machovcová recenzovaný článek
Klíčová slova: gender, genderová struktura organizace, re/produkce genderových vztahů, zaměstnavatelé,

Podniky jsou často chápány jako genderově neutrální prostředí, poskytující zdánlivě rovné šance ženám i mužům. V článku je přijímáno porozumění genderovanosti sociálních struktur vycházející z prací Sandry Harding a Joan Acker a je použito s cílem identifikovat genderové režimy vybrané pracovní organizace. Zobrazit text

26.9.2008 Josef Gohori, Yoko Hosoe, Jan Sýkora recenzovaný článek
Klíčová slova: Japonsko, senior, sociální síť, system unit care,

Tato studie přináší základní výsledky výzkumu zaměřeného na sociální síť japonských seniorů v zařízení sociální péče. V úvodu představíme aktuální stav stárnoucí japonské populace s důrazem na systém sociální péče. V dalším kroku se zaměříme na systém unit care, který má za cíl zlepšit kvalitu života klientů pečovatelských zařízení i obsah péče samotné. Zobrazit text

26.9.2008 Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová recenzovaný článek
Klíčová slova: ohrožené dítě, osoba v prostředí, plánování služeb,

Článek se zabývá potřebou plánování služeb u dětí, které jsou ohroženy špatným nebo nedostatečným fungováním své rodiny. Jako teoretické východisko autoři využívají koncepci osoby v prostředí (čili sociálně ekologický přístup). Článek podává přehled možných východisek tohoto typu plánování, doporučitelných principů a nabízí návod na postup uplatnitelný v praxi.Zobrazit text

26.9.2008 Leoš Zatloukal recenzovaný článek
Klíčová slova: poradenství, psychoterapie, systém, zakázka,

Příspěvek se věnuje zakázkám, tedy dohodám o spolupráci, a to v kontextu poradenské a psychoterapeutické práce s klienty. V první části je věnována pozornost dojednávání zakázky s klientem. Jsou zde prezentovány postupy a techniky vycházející z tzv. „krátkých terapií“, usnadňující dojednání zakázky s klienty. Východiskem v této části je zejména teoretický model práce na zakázce (Ludewig, 1994). Zobrazit text

26.9.2008 David Urban, Alena Kajanová recenzovaný článek
Klíčová slova: don Bosco, mládež, Romové, Salesiánský výchovný systém, sociální práce, sociální vyloučení,

V České republice existuje a funguje velké množství zařízení, která se zabývají prací s romskou mládeží. Předkládaný článek s názvem Salesiánský výchovný systém jako metoda práce s romskou mládeží, který je výstupem projektu s názvem Motivační faktory v práci salesiánů s romskou mládeží, byl plně financován Grantovou agenturou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (GA JU 21/2006/H-ZSF, hlavní řešitel Mgr. Urban), byl zaměřen na činnost jedné z těchto organizací, tedy činnost církevní instituce Salesiánů dona Boska. Ve vybraných Salesiánských střediscích mládeže byl proveden průzkum zaměřený na zjištění motivačních faktorů v práci salesiánů s romskou mládeží.Zobrazit text

26.9.2008 Petra Zoubková recenzovaný článek
Klíčová slova: byrokracie, deprivace, faktory organizační kultury, formální byrokratická organizace, ideologická hegemonie, ideologie, individualizace, instituce, kolektivní preference, kultura, pracovní podmínky, psychické potřeby, sociální pediatrie, totální inst,

Již dlouhá léta volají čeští odborníci a zainteresované subjekty po reformě systému náhradní výchovné péče. Největší vlna kritiky se snáší na ústavní formy péče. Zatím však proběhlo jen několik dílčích (byť důležitých) úprav, jež by nabízely žádoucí alternativy. Zobrazit text