4/2014

Sociální spravedlnost

30.12.2014 Alois Křišťan recenzovaný článek

Vážení čtenáři, dostáváte do rukou poslední číslo našeho časopisu ročníku 2014, jehož stěžejním tématem je pojem sociální spravedlnost. Tento pojem se vyskytuje v definicích i teoretických konceptech sociální práce jako jeden z jejích cílů, pilířů, principů či základních hodnot.Zobrazit text

30.12.2014 Jakub Jinek recenzovaný článek

Článek zkoumá dva různé významy slova „sociální“ ve spojení „sociální spravedlnost“ a hledá systematické pojítko mezi nimi, které by mohlo být inspirativní pro praxi sociální práce. Existují dvě hlavní překážky pro chápání jednoty slova sociální: jednak postkomunistická nedůvěra vůči sociální spravedlnosti, jednak liberální nedůvěra vůči státu.Zobrazit text

30.12.2014 Gerhard Kruip recenzovaný článek

Ve středu křesťanské tradice, nově zdůrazňované papežem Františkem, stojí „absolutní priorita ,vycházet ze sebe vstříc bratřím a sestrám‘“ (EG 179), která zjevně implikuje „ortopraxi“ spravedlnosti. Článek analyzuje užití pojmu „sociální spravedlnosti“ v katolickém sociální učení od Rerum novarum po Evangelii gaudium a podává přehled nejvýznamnějších výzev, před nimiž dnes stojí sociální stát.Zobrazit text

30.12.2014 Lubomír Mlčoch recenzovaný článek

Ekonomie hlavního proudu založená na principu sebe-zájmu se postupně vyvinula v sobectví a oportunismus, někdy dokonce v oslavu hrabivosti nebo v doktrínu amorálnosti korporace. Imperiální ekonomie má ambici vládnout nad všemi oblastmi lidských aktivit. Tento vývoj vyústil v dichotomický sociální řád a v krizi západní kultury.Zobrazit text

30.12.2014 Roman Míčka recenzovaný článek

Článek nazvaný „Sociální spravedlnost a lidská práva v sociální nauce církve“ se zabývá obsahem konceptů spravedlnost a sociální spravedlnost, předkládá a analyzuje jejich užití, definice a možné interpretace v dokumentech sociálního učení církve i v širším kontextu křesťanského sociálního myšlení.Zobrazit text