Kurátor/ka pro mládež – doba určitá (Praha)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 13 – Úřad městské části Praha 13
zastoupené tajemníkem Úřadu městské části Praha 13
vyhlašuje dne 31. 10. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Kurátor/ka pro mládež
v odboru sociální péče
(úředník/úřednice)
doba určitá – zástup za mateřskou dovolenou
Sjednaný druh práce: činnosti spojené s výkonem sociálně právní ochrany nezletilých dětí do 18 let věku v rozsahu stanoveném zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně v odboru sociální péče Městské části Praha 13, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, katalogu prací NV č. 222/2010 Sb. v platném znění a NV č. 316/2016 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů :
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost.

Další požadavky:
požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání humanitního zaměření (obory zaměřené na sociální práci v souladu s ust. § 110 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění)

další dovednosti, schopnosti

• znalost zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a souvisejících předpisů
• zkouška odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí výhodou
• praxe v obdobné pozici výhodou
• zkušenosti z oblasti státní správy a samosprávy výhodou
• schopnost jednat s lidmi
• znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)

• vysoká odolnost proti stresu
• komunikativnost a kreativita
• ochota dále se vzdělávat
• schopnost týmové práce
• spolehlivost, časová flexibilita, empatie
Benefity: • stravenky
• příspěvek na penzijní pojištění
• 6 dní pracovního volna při krátkodobých zdrav. potížích (tzv. sick days)

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:
• jméno, příjmení, titul,
• datum a místo narození,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
• telefonický kontakt
• datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních,
• originál (případně originálně úředně ověřenou kopii) výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• originálně úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 16. 11. 2017 na adresu:

Úřad městské části Praha 13
odbor –kancelář tajemníka
k rukám Ing. Jaroslava Mareše
Sluneční náměstí 2580/13
158 00 Praha 5
obálku označit slovy: „Výběrové řízení – OSP kurátor/ka pro mládež (doba určitá)“

Kontakt:
Telefon 235 011 236, 235 011 237 (p. Moravcová, p. Havelková)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 31. 10. 2017

Ing. Jaroslav Mareš
tajemník Úřadu MČ Praha 13

Vyvěšeno: 31. 10. 2017
Sejmuto: 16. 11. 2017

e-mail: moravcovaj@p13.mepnet.cz
web: http://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-odbor-socialni-pece-kurator-ka-pro-mladez-doba-urcita-3.html