Metodik / metodička sociálně-právní ochrany dětí (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy obsazuje ve výběrovém řízení pozici metodik / metodička sociálně-právní ochrany dětí v odboru sociálních věcí  (kód 2041).

Úplné znění oznámení o výběrovém řízení naleznete na https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?typ=19&odbor=0&strana=1&stranavel=20

Co Vás na této pozici čeká

 • kontrola, metodické usměrňování a koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy
 • poskytování metodické a odborné pomoci městským částem na úseku péče o rodinu a děti a kontrola jejich činnosti
 • poskytování metodické a odborné pomoci na úseku sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, neziskovým organizacím a dalším subjektům
 • podíl na organizaci porad pracovníků úřadů městských částí a krajských úřadů na úseku sociálně-právní ochrany dětí
 • samostatné zpracovávání metodických materiálů, jejich odborná prezentace a dozor nad jejich aplikací v praxi
 • řešení stížností na úkony v oblasti sociálně právní ochrany dětí a mládeže
 • vydávání správních rozhodnutí, zejména rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutím městských částí
 • zpracovávání rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 • kontrola pověřených organizací při výkonu sociálně-právní ochrany
 • zpracovávání statistik z oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Jaké máme požadavky? 

 • vzdělání VŠ, případně VOŠ a splnění požadavků odborné způsobilosti pro výkon
 • povolání sociálního pracovníka podle § 110  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Office, Internet)
 • komunikační a prezentační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • organizační schopnosti
 • samostatnost

Výhodou

 • ZOZ pro výkon správní činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Co Vám můžeme nabídnout?  

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, základní plat od 22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelné praxe, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době (až o výše 16.890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • pracoviště v centru Prahy
 • benefitový systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením,
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod
 • možnost získání služebního bytu

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu (https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/kariera/index.html).

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 21. září 2021 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny.