Obsazení pozice „vědeckého pracovníka – juniora“ na Fakultě sociálních studií OU

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na uskutečnění projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ 20.0080).

Projekt je zaměřen na posílení excelence vědeckobadatelské činnosti FSS OU v Ostravě a zkvalitnění systému vzdělávání v sociálně vědním výzkumu, zejména v sociální práci. Do stávajícího výzkumného týmu, jehož členy jsou Jan Keller, Dana Sýkorová (sociologové), Oldřich Chytil, Alice Gojová (odborníci v oboru sociální práce) a Jelena Petrucijová (filozofka), jsou začleněni mladí vědci a doktorandi.

Tým realizuje pod vedením zahraničního experta prof. Detlefa H. Bauma (sociologa) a ve spolupráci s Evropským výzkumným institutem sociální práce OU empirický výzkum orientovaný na téma sociální exkluze v urbanizovaných společnostech, resp. chudoby vztažené (a) k rodinám s dětmi a (b) k seniorům. Na výzkum navazují pravidelná badatelská odpoledne a doktorandská kolokvia, každoroční běhy Jarní školy, publikační a pedagogická činnost, které ve svém souhrnu mají přispět rovněž k rozvoji výzkumných kompetencí mladých vědeckých pracovníků a studentů doktorského studia a ke zvýšení jejich šancí uplatnit se v mezinárodních vědeckovýzkumných sítích.

Fakulta sociálních studií OU hledá v této souvislosti pracovníka/pracovnici na místo „vědecký pracovník – junior“ s úvazkem 1,0 (či 0,5) s nástupem od 3. září 2012, na dobu určitou do 31. května 2014 a s perspektivou dalšího setrvání na fakultě v případě úspěchu v konkurzu, který bu-de vyhlášen po uplynutí doby řešení projektu.

Předpokládaná hrubá měsíční mzda činí při úvazku 1,0: 23 880,- Kč.

Požadavky na uchazeče: 

  • Podílet se na řešení konkrétních výzkumných úkolů ve všech fázích výzkumu, asistovat při jeho organizačním zajištění, při koordinaci aktivit členů výzkumného týmu, organizaci badatelských odpolední a metodologických bloků Jarní školy a aktivně na těchto akcích vystupovat. 
  • Participovat na tvorbě publikací či samostatně publikovat (monografie, stati v recenzovaných časopisech).
  • Zapojit se do výuky v kursech metod a technik sociálně vědního výzkumu v sociální práci, tzn. vést vybraná cvičení, semináře, resp. asistovat vyučujícím těchto kurzů.

Uchazeči musejí být absolventy, popř. studenty vyšších ročníků doktorského studia sociologie, sociální práce či sociální politiky.

Základním požadavkem je minimálně roční praxe v sociálně vědním výzkumu, nejlépe v rámci vědeckobadatelských projektů vysokých škol či výzkumných ústavů.

Uchazeči zašlou doklady o vzdělání, výzkumných zkušenostech a publikačních aktivitách poštou do 24. 8. 2012 na personální oddělení FSS OU, Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.

Další informace viz webové stránky FSS OU nebo OU: www.osu.cz nebo fss.osu.cz

e-mail: jana.kucharczykova@osu.cz
web: http://fss.osu.cz/