Odborný referent sociálních služeb (Praha 5)

 
Krajský úřad Středočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborný/á referent/ka pro oblast sociálních věcí.
 
Místo výkonu práce: Praha
Sjednaný druh práce: odborný referent pro oblast sociálních věcí
Platové zařazení: platová třída 10 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Datum nástupu: 1. 11. 2015
 
Charakteristika vykonávané práce:
 
Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů sociálních věcí, například péče o rodinu a děti včetně občanů potřebujících zvláštní péči, sociální prevence nebo sociálních služeb. Metodická, konzultační a rozborová činnost v oblasti sociální politiky a sociální práce pro obce. Samostatné zpracovávání sociální anamnézy, sociální diagnózy a individuálních socioterapeutických plánů, samostatné provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci. Podpora klientů při vyhledávání sociálních služeb a vyjednávání s poskytovateli sociálních služeb. Agenda souvisejí s výkonem přenesené působnosti kraje v oblasti sociální práce (vyjma SPOD).
 
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:
 
Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.
 
Další požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (doklad opravňující výkon povolání sociálního pracovníka podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • znalost legislativy vztahující se k uvedené problematice (zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod) a dalších souvisejících zákonů
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • zvláštní odborná způsobilost v sociálních službách výhodou
 • znalosti a zkušenosti s výkonem přenesené a samostatné působnosti v oblasti sociální práce výhodou
 • zkušenosti se sociálním šetřením v terénu, zpracováváním záznamů ze šetření, zpracováváním a vyhodnocováním statistických údajů výhodou
 • zkušenosti s vyhledáváním sociálních služeb a vyjednáváním s poskytovateli sociálních služeb výhodou
 • orientace v právních předpisech veřejné správy
 • velmi dobré organizační a komunikační a vyjednávací schopnosti
 • samostatnost, odpovědnost a profesionalita
 • ochota učit se novým věcem
 • řidičský průkaz výhodou
Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.
 
K přihlášce uchazeč připojí:
 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 24. 9. 2015 na adresu:
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
 
Obálku označte slovy „VŘ – odborný referent sociálních věcí I“. Další informace Vám poskytne Mgr. Vladislav Fryč, vedoucí oddělení sociálních služeb a humanitárních činností, e-mail: fryc@kr-s.cz. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

e-mail: fryc@kr-s.cz
web: http://www.kr-stredocesky.cz/web/14432/194