Referent/ka registrace sociálních služeb (Praha)

Referent / referentka registrace sociálních služeb v odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči  Magistrátu hlavního města Prahy (kódy 3024, 3025)

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, v platové třídě 10 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Nástup dle dohody.

Stručný popis činnosti:

 • Odborné posuzování podmínek pro registraci a zrušování registrace poskytovatelům sociálních služeb.
 • Provádění kontroly nad dodržováním podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.
 • Zajištění agendy stížností v oblasti sociálních služeb.
 • Analytická činnost v sociální péči v zařízeních sociální péče a ve zdravotnických zařízeních.
 • Konzultační a poradenská činnost ve vztahu k registraci sociálních služeb.

Požadavky:

 • Uchazeč musí splnit požadované vzdělání uvedené pod bodem 1) a zároveň bodem 2).

1) Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, nebo b) vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.

2) Kvalifikační předpoklad k výkonu činností oprávněné úřední osoby v řízení o přestupcích podle § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice nebo vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu v jiné oblasti za podmínky následného prokázání odborné způsobilosti vykonáním zkoušky u Ministerstva vnitra ČR po přijetí do pracovního poměru nebo b) vyšší odborné vzdělání při splnění podmínek ustanovení § 112 odst. 9 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

 • znalost související platné legislativy, zejména znalost
 • zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění
 • zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
 • znalost zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění  znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (NOZ)
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet)
 • velmi dobré komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu, schopnost jednání s lidmi
 • organizační schopnosti, pečlivost, spolehlivost, zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům

Vítána:

 • úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, pro výkon správní činnosti na úseku sociálních služeb (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru)
 • praxe v oblasti sociálních služeb, praxe ve veřejné správě

Nabízíme:

 • stabilní zázemí úřadu územní samosprávy
 • pružnou pracovní dobu
 • podporu profesního růstu
 • program mentoringu
 • 5 týdnů dovolené, dny zdravotního volna
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • širokou škálu dalších zaměstnaneckých výhod

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení naleznete na www.praha.cz v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději dne 29. září 2017 do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

e-mail: Jitka.Steinbachova@praha.eu
web: http://www.praha.cz