Ředitel/ka Domova pro seniory (Krnov)

 
Město Krnov vypisuje výběrové řízení na místo ředitel/ka příspěvkové organizace Domov pro seniory Krnov.
 
Předpoklady:
 • vysokoškolské vzdělání, nejlépe humanitního, ekonomického nebo právního směru
 • minimálně 2 roky praxe v sociální oblasti
 • minimálně 2 roky praxe v pozici vedoucího zaměstnance
 • občanská a morální bezúhonnost
 • praxe ve vedení organizace poskytující registrovanou pobytovou sociální službu výhodou.
Požadavky:
 • manažerské schopnosti a komunikační dovednosti
 • flexibilita
 • odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení
 • znalost problematiky poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
 • znalost problematiky hospodaření příspěvkových organizací územního samosprávného celku, rozpočtových pravidel územních rozpočtů
 • znalost pracovně-právních předpis
 • řidičský průkaz skupiny B.
Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození zájemce
 • státní příslušnost
 • místo pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
 • datum a podpis zájemce

K přihlášce zájemce musí připojit:

 • profesní životopis s uvedením kompetencí u zastávaných pracovních pozic
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží cizí státní příslušník bezúhonnost čestným prohlášením
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • úvahu v rozsahu max. 4 stran formátu A4 na téma „Moje představa o moderní pobytové sociální službě pro seniory“
 •  návrh opatření směřujících k eliminaci ústavních prvků a k humanizaci či deinstitucionalizaci pobytových služeb Domova pro seniory Krnov maximálně v rozsahu 2 stran formátu A4
Přihlášku doručí zájemce:
 • tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 19. května 2017 do 12:00.
 • na adresu: Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
 • v obálce označené textem: „Výběrové řízení – ředitel/ředitelka Domova pro seniory Krnov – neotvírat“.
Další informace:
 • vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodu
 • doplňující informace k výběrovému řízení poskytne Mgr. František Fojtík, tel.: 602-739-608, e-mail: ffojtik@mukrnov.cz.

e-mail: havlha@seznam.cz
web: http://dskrnov.cz