Ředitel Pečovatelské služby a jeslí města Písku

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Písek zastoupené místostarostkou Mgr. Hanou Rambousovou vyhlašuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákonem č.262/2006 Sb., zákoníkem práce, vše ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na místo ředitele organizace Pečovatelská služba a jesle města Písku.

Předpoklady a požadavky:

 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském programu ekonomického, právního nebo sociálního zaměření
 • minimálně 3 roky praxe v řídící funkci (musí být patrná z údajů uvedených v životopise)
 • zkušenost s řízením kolektivu, komunikační a manažerské schopnosti, spolehlivost, časová flexibilita
 • zkušenost v řízení organizace se sociální problematikou výhodou
 • znalost práce s PC
 • řidičský průkaz minimálně skupiny B
 • písemný návrh koncepce práce Pečovatelské služby a jeslí města Písku, včetně stručné ekonomické rozvahy v rozsahu maximálně čtyř stran A4

Předpokládaný termín nástupu je 01.07.2014.

Podmínky pracovního poměru včetně platových podmínek budou stanoveny v samostatné smlouvě.

Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • datum a podpis

V přihlášce laskavě uveďte kontakt – telefon, mobilní telefon, e-mail.

Přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu:

Městský úřad Písek, k rukám místostarostky Mgr. Hany Rambousové, Velké náměstí 114, 397 19 Písek nebo odevzdejte na podatelně MÚ Písek nejpozději do 05. března 2014. Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MÚ.

Obálku s přihláškou označte „Výběrové řízení – Pečovatelská služba, NEOTVÍRAT“.

Povinné přílohy přihlášky:

 1. strukturovaný životopis vlastnoručně podepsaný, s údaji o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech,
 2. výpis z rejstříků trestů – ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál nebo ověřená kopie),
 3. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 4. koncepce práce Pečovatelské služby a jeslí města Písku, včetně stručné ekonomické rozvahy v rozsahu maximálně čtyř stran A4
 5. čestné prohlášení o splnění požadavku znalosti práce na PC a řidičském průkazu

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení- pohovor s vybranými uchazeči proběhne dne 26.3.2014.

V Písku 14. února 2014

Za město Písek

Mgr. Hana Rambousová, místostarostka

e-mail: michaela.baslerova@mupisek.cz
web: http://www.mesto-pisek.cz/