Sociální pracovník – koordinátor pečovatelské služby

Smysl existence pracovní pozice

Pečovatelská služba poskytuje klientům ze zákona pomoc při běžných úkonech o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, při stravování, pomoc v domácnosti a zajištění kontaktu se sociálním prostředím. Smyslem je zajistit klientovi důstojný život ve vlastní domácnosti, zachovat si kontakty s blízkými lidmi.

Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby

Osoby se sníženou soběstačností z důvodů věku, zdravotního postižení, nebo duševního onemocnění. Pomoc se poskytuje při zvládání péče o vlastní osobu včetně osobní hygieny, poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění, pomoc při zajištění provozu domácnosti, dohled nad užíváním léků a využíváním zdravotnických služeb, zprostředkování kontaktů s prostředím aj.

Systémový kontext (legislativa, standardy)

 • Zákon o sociálních službách (Z. 108/2006).
 • Vyhláška 505/2006.
 • Zákon o účastnících odboje (Z. 262/2011).
 • Občanský zákoník (Z 89/2012).
 • Evropská směrnice GDPR.

Organizační rámce

Organizace je zřízena obcí nebo je příspěvkovou organizací obce, případně církevní právnickou osobou. Služba se poskytuje v bytech klientů (jako terénní peč.sl.) nebo v domech s pečovatelskou službou.

Způsob definování cílů pro pracovníky

Koordinátor má vůči pečovatelům roli manažera a vůči klientům roli sociálního pracovníka.

Popis jednotlivých pracovních činností

Řízení poskytované služby a koordinace činnosti pečovatelů. Hodnocení potřeb klientů. Informuje klienty o nabídce služby, sepisuje žádost o službu, provádí sociální šetření, sepsání smlouvy. Jedná o rolích formálních a neformálních poskytovatelů při péči o klienta, což je podklad pro uzavření smluvního vztahu mezi organizací a klientem. Sepisuje smlouvu o poskytnutí služby. Vstupuje do kontaktu s příbuznými klienta v mimořádných situacích (zhoršení stavu, převoz klienta do nemocnice, návrat klienta z nemocnice) a poskytuje jim poradenství. Zprostředkuje návazné služby v domácím prostředí nebo mimo něj. Periodicky prověřuje potřeby klienta a případně upravuje smlouvu. Asistuje klientovi při podávání žádostí o dávky.

Koordinátor určuje klientovi klíčového pracovníka. Vytváří harmonogramy pečovatelů. Metodicky vede pečovatele. Řídí vzdělávání pracovníků. Kontroluje záznamové archy pečovatelů a individuální plány klientů. Kontroluje činnost pečovatelů přímo v místě výkonu služby. Periodicky provádí osobní hodnocení pečovatelů. Navrhuje odměny pracovníkům služby. Vyřizuje stížnosti klientů. Řeší mimořádné situace. Upravuje metodiky pro výkon služby. Vede dokumentaci klientů. Sestavuje výkazy výkonů pro nadřízené. Kontroluje finanční hrazení péče.

Koordinátor také propaguje činnost vlastní organizace na sociálních sítích a v médiích. Zpracovává plány jejího rozvoje. Koordinuje případnou účast dobrovolníků na aktivitách organizace. Případně je i fundraiserem organizace.

Okruh spolupracujících subjektů

 • Domácí odlehčovací služba.
 • Domácí ošetřovatelská služba.
 • Policie.
 • Záchranná služba.
 • Hasiči.
 • Koroner.
 • Sociální odbor městského úřadu (pracovník sociálního odboru někdy doprovází sociálního pracovníka pečovatelské služby při prvním kontaktu s klientem nebo při řešení náročných situací).
 • Lékaři a zdravotnická zařízení.
 • Soudy.
 • Občanské poradny, jiné sociální služby.

Typy výsledků

Formalizované: Smlouva o poskytování služby. Individuální plán péče.
Faktické: Zajištění služby v souladu se seznamem úkonů. Spokojenost klientů.

Předpoklady k výkonu profese

Nutná formální kvalifikace: VOŠ, VŠ sociálního zaměření.
Potřebné znalosti: Znalost legislativy. Znalost sítě návazných služeb a jejich fungování. Znalost problematiky vysokého věku a problematiky pečujících. Gerontologické minimum. Geronto-psychiatrické minimum.
Potřebné specifické dovednosti: Komunikace s lidmi starými a hendikepovanými. Metodika sociálního šetření. Viz též řešení náročných a kritických situací.
Měkké dovednosti: Řízení pracovníků. Vedení administrativních agend. Schopnost spolupráce s širokým okruhem spolupracujících subjektů.
Žádoucí postoje, hodnotová orientace: Respekt k důstojnosti klienta, respekt k jeho přáním, posilování odpovědnosti klienta a rodiny.
Využívané teorie, přístupy a metody: Teorie řízení na střední úrovni. Teorie pečovatelství. Úkolově orientovaný přístup. Empowerment. Teorie fungování rodiny.

Kritéria úspěchu v profesi

Kvantitativní kritéria: Počet přímo řízených pečovatelů. Počet klientů, jimž je poskytována služba. Počet stížností na pečovatele.
Kvalitativní kritéria: Spokojenost klienta. Spokojenost blízkých osob podílejících se na péči o klienta.

Faktory ztěžující výkon práce

Zdroje stresu/vyhoření: Vysoký počet klientů vhledem ke kapacitě služby. Konfliktní zakázky (od klienta, od rodiny klienta, od týmu pečovatelů). Nejasná hranice mezi pečovatelstvím a ošetřováním. Klientovy potřeby přesahují předepsaný rozsah výkonů pečovatelské služby a není jiný subjekt, který by tyto potřeby mohl zajistit. (Na klienta orientovaný přístup pak může být hodnocen jako překračování hranic profesionality.) Nízké finanční ohodnocení.
Kritické a velmi náročné situace: Zatajení důležitých informací klientem nebo rodinou. Odmítnutí žádosti u klientů s vážnými zdravotními/psychickými problémy. Klient odmítající péči. Náhlé zhoršení stavu klienta. Hrubé nebo agresivní chování klienta. Výpadek pečovatelů oznámený na poslední chvíli a nutnost rychle najít náhradu. Klient neotvírá dveře (je možná za nimi a nemůže otevřít; opustil byt a je neznámo kde). Smrt klienta. Příznaky domácího násilí nebo výrazně konfliktních vztahů mezi klientem a příbuznými (klient např. v obavě z reakce rodiny odmítá rozšíření pomoci). Klient se dostane do konfliktu s pečovatelem. Klient je přepaden nebo okraden neznámou osobou. Pečovatel ztratí klíče od bytu klienta.

Zdroje:

Kubalčíková, K., Havlíková J. (2015): The potential of domiciliary care services in Czech Republic to promote aeging in place. European Journal of Social Work. Vol 18, No 1 , pp. 65 – 80.

Kubalčíková, K. (2012): Podpora neformálních pečovatelů v podmínkách poskytování sociálních služeb pro seniory v ČR: příklad Pečovatelské služby. Sociální práce/Sociálna práca. Č. 4, str. 89 – 101.

Mohylová, S. (2016): Role pečovatelské služby při řešení životní situace seniorů se sníženou soběstačností. Diplomová práce. Brno: Fakulta sociálních studií MU, Katedra sociální politiky a sociální práce.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.