Referent agendy opatrovnictví (Liberec)

Tajemník Magistrátu města Liberec vyhlašuj e podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce REFERENT AGENDY OPATROVNICTVÍ v oddělení sociálních činností na odboru sociální péče Magistrátu města Liberec.

Podmínky výběrového řízení: 

Popis pracovní činnosti: Výkon státní správy v přenesené působnosti – zajišťování agendy veřejného opatrovníka u osob, které jsou omezeny ve svéprávnosti, a jejichž opatrovníkem bylo ustanoveno statutární město Liberec. Zastupování opatrovance při podávání žádostí a uzavírání smluv. Jednání na úřadech, v bankách, u soudu, u notáře, u exekutora a jiných institucí. Nakládání s finančními prostředky opatrovance a jeho dalším majetkem. Zajišťování potřeb opatrovance.

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Liberec a území správního obvodu města Liberce

Platové zařazení: 11. platová třída + osobní příplatek po zkušební době

Zaměstnanecké výhody jsou garantovány kolektivní smlouvou, k náhledu zde Benefity

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, nástup je možný ihned / dle dohody

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem).

Další požadavky stanovené statutárním městem Liberec pro uchazeče:

  • vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu;
  • znalost příslušných zákonných norem;
  • samostatnost při práci, psychická odolnost, vysoká pečlivost a důslednost;
  • velmi dobrá úroveň komunikačních schopností pro jednání s klienty.

Uvítáme praxi v sociální oblasti.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat jeho:

– jméno, příjmení a titul; – datum a místo narození; – státní příslušnost; – místo trvalého pobytu; – číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; – datum podání a podpis uchazeče.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: – aktuální životopis; – výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; – ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Uvítáme přiložení vyplněného osobního dotazníku a fotografie. Přihlášku i osobní dotazník si můžete stáhnout zde Osobní dotazník a přihláška

Lhůta pro podání přihlášky: 3. září 2023

Způsob podání přihlášky: poštou na adresu: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, personální oddělení, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberec (tel. 485 243 760 nebo 485 243 768 – 9). Obálku označte textem: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT AGENDY OPATROVNICTVÍ.

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo na základě výběrového řízení nepřijmout žádného uchazeče.

Vrácení písemných materiálů poskytnutých k výběrovému řízení: po skončení výběrového řízení si uchazeči mohou materiály osobně vyzvednout na personálním oddělení Magistrátu města Liberec nebo (po dohodě) jim budou zaslány poštou.