Sociální pracovník (Jaroměř)

 
Opakované výběrové řízení na pracovní místo sociální pracovník/pracovník v sociálních službách org. složky města Jaroměře s názvem Pečovatelská služba Jaroměř. Jde o kombinovanou pozicei 0,5 úvazku sociální pracovník a 0,5 úvazku pracovník v sociálních službách.
 
Pracovní náplň:
 • odpovídající zejména 9. platové třídě sociálního pracovníka a 5. platové třídě pracovníka
 • v sociálních službách (viz Katalog prací 2.08.2 a 2.08.1).
Nabízíme:
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na penzijní připojištění (po ukončení zkušební doby)
 • stravenky
Požadujeme:
 • státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR
 • svéprávnost, bezúhonnost, vstřícnost, spolehlivost a smysl pro zodpovědnost
 • kvalifikační předpoklady pro práci sociálního pracovníka, dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění
 • řidičský průkaz skupiny B.
Přihláška musí obsahovat:
 • jméno, příjmení a titul, datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu, telefonický a elektronický kontakt
 • číslo OP nebo č. dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis.
K přihlášce nutno doložit:
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se vypisované pracovní pozice
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (ke dni podání přihlášky), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného studia.
Důležité upozornění:
 
K účasti na ústním pohovoru budou vybraní uchazeči vyzváni telefonicky, nebo e-mailem. V případě, že uchazeč nedoloží požadované doklady, které musí přihláška obsahovat, vyhrazuje si
vyhlašovatel právo, že tito uchazeči budou z výběrového řízení vyřazeni.
 
Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 05. 02. 2016 (výhradně poštou nebo na podatelnu MÚ) na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice úřadu paní Ing. Michaele Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř. Obálku označte „výběrové řízení – SP / PSS – neotvírat“.
 
Více informací o organizační složce města Jaroměř s názvem Pečovatelská služba najdete na webu: www.psjaromer.cz. Podrobnější informace podá: Mgr. Michal Skořepa, vedoucí Pečovatelské služby, tel. 737 204 180, e-mail: vedouci@psjaromer.cz.

e-mail: vedouci@psjaromer.cz
web: http://psjaromer.cz/images/20160114-vr-soc-pracovnik.pdf