Sociální pracovník OSPOD (Praha)

 
Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vyhlašuje řízení na obsazení 2 pracovních pozic: sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – místo výkonu práce: Orebitská 477, Praha 3.
 
Pracovní úvazek: 40 h/týden
Platové zařazení: 10. platová třída
Předpokládaný termín nástupu: červen 2016
 
Charakteristika vykonávané práce: Výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí
 
Předpoklady:
 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku nebo vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitativní a sociální činnost
 • státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR,
 • starší 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

Požadavky:

 • orientace v oblasti sociální politiky a sociální práce
 • praxe v oblasti sociálně právní ochrany dětí vítána
 • dobré komunikační schopnosti, sociální cítění
 • schopnost samostatného řešení problémů
 • administrativní dovednosti, znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • flexibilita a spolehlivost

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (nebo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a vlastnoruční podpis uchazeče, tel. kontakt

K přihlášce zájemce dále přiloží:

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadních zaměstnání
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účely výběrového řízení

Nabídky podávejte poštou na adresu: Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, podací razítko nejpozději s datem 09.05.2016, nebo osobně do podatelny MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, budova radnice Masarykovo náměstí 1, nejpozději do 09.05.2016 do 16.30 h.

Bližší informace podá: vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Jan Horčík, tel. 221621550 nebo vedoucí OSPOD Hana Jandusová, tel. 221621554, 731648464. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

e-mail:
web: