Sociální pracovník (Písek)

Tajemnice Městského úřadu Písek vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na místo úředníka – úřednice odboru sociálních věcí Městského úřadu Písek

Hlavním předmětem činnosti bude výkon správních činností na odboru sociálních věcí, zejména na úseku sociální práce a pomoci.

Pracovní místo je na dobu určitou jako zástup za zaměstnankyni na mateřské a rodičovské dovolené.

Předpokládaný nástup: 01.11.2014.

Místo výkonu práce: správní obvod města Písek jako obce s rozšířenou působností

Platové podmínky: platová třída 9 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. – příloha č. 2 (14.220 – 21.390 Kč podle délky započitatelné praxe) + příslušné příplatky

Předpoklady:

 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, věk minimálně 18 let

Požadavky:

 • odborná způsobilost podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:
 1. vyšší odborné vzdělání – studijní obor zaměřený na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo
 2. vysokoškolské vzdělání (bakalář nebo magistr) zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku nebo
 3. absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech podle odstavců a) a b) v rozsahu min. 200 hodin a praxe sociálního pracovníka nejméně 5 roků za podmínky ukončení vysokoškolské vzdělání v oblasti studia neuvedeném v odstavci b) nebo d) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech podle odstavců a) a b) v rozsahu min. 200 hodin a praxe sociálního pracovníka nejméně 10 roků za podmínky středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného do 31.12.1998
 • řidičský průkaz min. skupiny B – aktivní řidič
 • znalost práce s PC

Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu: Městský úřad Písek, oddělení starosty, Ing. Jiří Petrášek, Velké náměstí 114, 397 19 Písek nebo odevzdejte na podatelně MÚ Písek nejpozději do 01.08.2014.

Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MÚ.

Obálku s přihláškou označte „Výběrové řízení – sociální“.

Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče – uchazečky:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (u cizího státního občana)
 • datum a podpis

V přihlášce laskavě uveďte kontakt – telefon, mobilní telefon, e-mail.

Povinné přílohy přihlášky:

 • životopis – nejlépe strukturovaný
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • čestné prohlášení o splnění požadavku řidičského průkazu a znalosti práce s PC

Výběrové řízení – písemný test a pohovor s vybranými uchazeči – uchazečkami proběhne dne 14.08.2014.

Tajemnice si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nikoho nevybrat.

V Písku 04.07.2014

Ing. Zlatuše Hofmanová v.r. tajemnice

e-mail: jiri.petrasek@mupisek.cz
web: http://www.mesto-pisek.cz/