Sociální pracovník/pracovnice (Praha)

 
Městská část Praha 10 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník/sociální pracovnice referátu pro práci s rodinou a dětmi v oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10.
 
Požadavky na uchazeče:
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Další požadavky:

 • požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání požadovaný obor, zaměření sociálně – právní, sociální práce, požadované znalosti splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • orientace v oblasti sociálně – právní ochrany dětí
 • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, E – spis)
 • praxe na obdobné pozici výhodou
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na příslušném úseku (lze složit i po nástupu)
 • znalost alespoň 1 světového jazyka – výhodou
 • organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost

Náležitosti přihlášky jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 9. 7. 2017 v podatelně ÚMČ Praha 10 – adresa: Úřad městské části Praha 10 Oddělení personální Vršovická 68, 101 38 Praha 10, obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice sociální pracovník/pracovnice v referátu pro práci s rodinou a dětmi v oddělení sociálně – právní ochrany dětí a práce s rodinou v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10“. Kontakt: Vendulka Nováková – 267 093 454.

e-mail: monikac@praha10.cz
web: http://praha10.cz/urad-mc/volna-pracovni-mista.aspx