Sociální pracovník/pracovnice (Praha)

Městská část Praha 10 zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem vyhlašuje dne 2. 4. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník/sociální pracovnice v referátu pro práci s rodinou a dětmi v oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10. 

Sjednaný druh práce: sociální pracovník / sociální pracovnice s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 11 na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené (2 pracovní pozice).

„Říká se, že děti jsou budoucností národa. Přidejte se proto do našeho týmu sociálních pracovníků v oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou a ovlivněte tak budoucnost – dětí i tu svoji. Vedle smysluplné práce ve stabilním zázemí a v přátelském kolektivu nabízíme možnosti dalšího vzdělávání a celou řadu benefitů a výhod.“

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů: a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk, c) způsobilost k právním úkonům, d) bezúhonnost. 

Další požadavky: požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo vyšší odborné vzdělání, požadovaný obor, zaměření sociálně-právní, sociální práce požadované znalosti splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, orientace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na předmětném úseku (lze složit i po nástupu), dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet E-spis), praxe na obdobné pozici výhodou, další dovednosti, schopnosti organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost.

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

  • jméno a příjmení, titul
  • datum a místo narození
  • státní příslušnost
  • místo trvalého pobytu
  • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
  • datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

  • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
  • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 24. 4. 2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 – adresa : Úřad městské části Praha 10 Oddělení personální Vršovická 68, 101 38 Praha 10 Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: sociální pracovník/pracovnice v referátu pro práci s rodinou a dětmi v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10 – doba určitá“ Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

e-mail: aneta.trmalova@praha10.cz
web: