Sociální pracovník/pracovnice (Praha)

 
Městská část Praha 10 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník/sociální pracovnice referátu pro práci s rodinou a dětmi v oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou.
 
Sjednaný druh práce:
 • sociální pracovník/sociální pracovnice s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené

Požadavky na uchazeče:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Další požadavky:

 • požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání požadovaný obor, zaměření sociálně – právní, sociální práce, požadované znalosti splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • orientace v oblasti sociálně – právní ochrany dětí
 • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, E – spis)
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na příslušném úseku (lze složit i po nástupu)
 • praxe na obdobné pozici výhodou
 • organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu)
 • pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost

Náležitosti přihlášky jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

K přihlášce nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 8. 9. 2017 v podatelně ÚMČ Praha 10 – adresa : Úřad městské části Praha 10, Oddělení personální, Vršovická 68, 101 38, Praha 10. Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – sociální pracovník/pracovnice v referátu pro práci s rodinou a dětmi v oddělení sociálně – právní ochrany dětí a práce s rodinou v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10“ Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. V Praze dne 16. 8. 2017 Ing. Martin Slavík tajemník ÚMČ Praha 10

e-mail: monikac@praha10.cz
web: http://praha10.cz/urad-mc/volna-pracovni-mista.aspx