Sociální pracovník / pracovnice referátu sociální práce (Praha)

Městská část Praha 10 zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem vyhlašuje dne 3. 9. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník/pracovnice referátu sociální práce v oddělení sociální práce v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10 sjednaný druh práce: sociální pracovník/pracovnice referátu sociální práce s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 11 na dobu určitou po dobu pracovní neschopnosti a následně po dobu mateřské a rodičovské dovolené.

„Úsměv stojí méně než elektřina, ale dává více světla“ A.J. Cronin

Pojďte s námi vnést světlo do životů našich nejstarších, nemocných či jinak znevýhodněných občanů. Profesionálně, ale citlivě poskytujeme podporu při řešení jejich nepříznivých sociálních situací tak, aby se jejich život stal světlejším. Přidejte se i Vy do přátelském týmu pracovníků, kteří se vzájemně podporují. Vedle smysluplné práce nabízíme dobré platové podmínky, možnost dalšího vzdělávání a celou řadu nadstandartních benefitů a výhod. TĚŠÍME SE NA VÁS !

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk, nebo slovenský
 • c) způsobilost k právním úkonům
 • d) bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované vzdělání:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu event. vyšší odborné vzdělání

Požadovaný obor:

 • zaměření sociálně-právní
 • sociální práce

Požadované znalosti:

 • splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na předmětném úseku (lze složit i po nástupu),
 • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, E-spis)
 • praxe na obdobné pozici výhodou
 • další dovednosti, schopnosti organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou: 

 • jméno a příjmení, titul 
 • datum a místo narození 
 • státní příslušnost 
 • místo trvalého pobytu 
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) 
 • datum a podpis

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit: 

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností 
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), 
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 25. 9. 2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 – adresa : Úřad městské části Praha 10 Oddělení personální Vršovická 68, 101 38 Praha 10 Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: sociální pracovník/pracovnice referátu sociální práce v OSO ÚMČ Praha 10“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 2. 9. 2019 Ing. Martin Slavík tajemník ÚMČ Praha 10

e-mail: aneta.trmalova@praha10.cz
web: https://praha10.cz/urad-mc/volna-pracovni-mista/articletype/articleview/socialni-pracovnikpracovnice-referatu-socialni-prace?articleid=4184